Hotărârea nr. 96/2002

HOTÃRÂREA NR. 96 privind stabilirea conditiilor pentru ocuparea functiei de sef Birou coordonare asociatii de proprietari .
02h96 Inchide fereastra  

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 96

privind stabilirea conditiilor pentru ocuparea functiei de sef Birou coordonare asociatii de proprietari

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 27.06.2002,

Analizând raportul nr. 54433/04.06.2002 prin care Serviciul resurse umane propune stabilirea conditiilor pentru ocuparea functiei de sef Birou coordonare asociatii de proprietari,

Având În vedere Hotarârea nr. 29/2002 a Consiliului Local al municipiului Sibiu ,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu prevederile art.9 alin.3 din H.G. nr. 1087/2001 privind organizarea concursurilor pentru ocuparea functiilor publice,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "e" si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se stabilesc conditiile ĂŽn vederea ocuparii functiei vacante de sef Birou coordonare asociatii de proprietari , dupa cum urmeaza :

a) functionar public definitiv la nivelul A/III/1 sau ĂŽndeplineste conditiile de vechime ĂŽn specialitate corespunzatoare nivelului A/III/1;
b) studii superioare economice;
c) cunostinte de operare pe calculator la nivel mediu;
d) aptitudini manageriale;

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 27.06.2002

 

PREÂŞEDINTE
Gheorghe Barbu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola