Hotărârea nr. 95/2002

HOTÃRÂREA NR. 95 privind modificarea si completarea Hotarârii nr. 106/1998 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind transformarea Cantinei de ajutor social în unitate publica de asistenta sociala, cu personalitate juridica
02h95

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 95

privind modificarea si completarea Hotarârii nr. 106/1998 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind transformarea Cantinei de ajutor social În unitate publica de asistenta sociala, cu personalitate juridica

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 27.06.2002,

Analizând raportul nr.58171/14.06.2002 prin care Serviciul public de protectie si asistenta sociala propune modificarea si completarea Hotarârii nr. 106/1998 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu referire la obligatia persoanelor apte de munca sau ai caror copii beneficiaza de serviciile cantinei de a presta , pe durata asistarii un numar de 8 zile lucratoare pe luna actiuni sau lucrari de interes local,

Având În vedere Hotarârea nr. 216/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind Înfiintarea Serviciului public de protectie si asistenta sociala ,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu prevederile art. 55 si 56 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. s si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

Art.I. Articolul 8 din Hotarârea nr. 106/1998 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind transformarea Cantinei de ajutor social În unitate publica de asistenta sociala , cu personalitate juridica, se modifica si se completeaza dându-i-se urmatorul cuprins:

(1) Persoanele apte de munca sau ai caror copii beneficiaza de serviciile cantinei vor presta pe toata durata asistarii un numar de 8 zile lucratoare pe luna actiuni sau lucrari de interes local.
(2) În cazul în care persoanele apte de munca sau ai caror copii beneficiaza de serviciile cantinei nu efectueaza cele 8 zile lucratoare pe luna, timp de 2 luni consecutiv , dreptul de a beneficia de serviciile cantinei de ajutor social înceteaza începând cu luna urmatoare expirarii acestei perioade . Persoanele în cauza au posibilitatea de a reveni cu o noua cerere nu mai devreme de trecerea a cel putin 4 luni de la data încetarii dreptului.
(3) Obligatia de a presta muncile ĂŽn folosul comunitatii nu poate fi transferata altei persoane.

Art.II. Conducatorul Cantinei de ajutor social si Primarul Municipiului Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 27.06.2002

 

PREÂŞEDINTE
Gheorghe Barbu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola