Hotărârea nr. 94/2002

HOTĂRÂREA NR. 94 privind modificarea si completarea Hotarârii nr. 3/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind unele masuri de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 si ale H.G. nr. 1099/2001 (Abrogată de HCL NR. 323/2003)
02h94

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 94

privind modificarea si completarea Hotarârii nr. 3/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind unele masuri de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 si ale H.G. nr. 1099/2001

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 27.06.2002 ,

Analizând raportul nr. 58178/14.06.2002 prin care Serviciul public de protectie si asistenta sociala propune modificarea si completarea Hotarârii nr. 3/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, referitor la necesitatea adoptarii unor noi masuri În vederea aplicarii prevederilor legale privind ajutorul social,

Având În vedere Hotarârea nr. 216/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind Înfiintarea Serviciului public de protectie si asistenta sociala,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art. 55 si 56 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. s si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

Art.I. Hotarârea nr. 3/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind unele masuri de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 si ale H.G. nr. 1099/2001 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza

1. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins :

(1) Persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social , precum si persoanele singure apte de munca, beneficiare de ajutor social sunt obligate la efectuarea unor activitati În folosul comunitatii În limita a 72 de ore lunar /persoana constând În actiuni sau lucrari de interes local.
(2) Sunt exceptate de la efectuarea celor 72 de ore lunar numai persoanele care prezinta certificate de Încadrare Într-o categorie de persoane cu handicap accentuat sau grav , ori sunt Încadrate În gradul I sau II de invaliditate precum si bolnavii de TBC , SIDA, cancer, femeile gravide Începând cu luna a IV-a de sarcina pe baza adeverintei medicale emise de medicul de familie sau, dupa caz, de medicul specialist , În conditiile legii.
Pensionarii de invaliditate gradul III vor efectua 36 de ore lunar actiuni sau lucrari de interes local.

2. La art.8 se introduc literele c, d si e cu urmatorul cuprins:

c. În situatia În care persoana exclusa efectueaza cele 72 de ore/luna lucrari sau actiuni de interes local În luna urmatoare celei care a fost exclusa, cuantumul ajutorului social se recalculeaza Începând cu acea luna, prin reincluderea În numarul membrilor de familie a persoanei respective;
d. recalcularea cuantumului ajutoului social se face prin dispozitia scrisa a primarului , pe baza pontajului privind modul de ĂŽndeplinire a celor 72 de ore /luna lucrari sau actiuni de interes local, de catre beneficiarii de ajutor social, ĂŽntocmit de Directia Tehnica; e. refuzul nejustificat al persoanei excluse de a efectua timp de 2 luni consecutiv cele 72 de ore/luna actiuni sau lucrari de interes local atrage excluderea definitiva a acesteia din numarul membrilor familiei beneficiare de ajutor social.

3. Anexa nr.6 - Limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obtine din utilizarea terenurilor , cladirilor si spatiilor locative se modifica si va avea urmatorul cuprins :

 

Nr. crt.
TERENURI
CLADIRI
SPATII LOCATIVE
Utilizare
Arenda
Chirie
Chirie
1
50 lei/mp
150 lei/mp
15.000 lei/mp
400.000lei/camera nelocuita

Art.II. Se revoca pct. 3 din anexa nr. 4 - Criterii privind stabilirea cazurilor ĂŽn care nu se acorda sau ĂŽnceteaza ajutorul social.

Art.III. Conducatorul serviciului public de protectie si asistenta sociala si Primarul Municipiului Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 27.06.2002

 

PREÂŞEDINTE
Gheorghe Barbu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola