Hotărârea nr. 93/2002

HOTÃRÂREA NR. 93 privind stabilirea tarifelor pentru apa potabila si canalizare în municipiul Sibiu si statiunea Paltinis
02h93

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 93

privind stabilirea tarifelor pentru apa potabila si canalizare în municipiul Sibiu si statiunea Paltinis

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 27.06.2002,

Analizând raportul nr. 58126/14.06.2002 prin care Directia Economica propune stabilirea tarifelor pentru apa potabila si canalizare în municipiul Sibiu si statiunea Paltinis ,

Având în vedere adresa nr. 3275/13.06.2002 a S.C. Apa - Canal S.A. înregistrata la Primaria Municipiului Sibiu cu nr. 57764/13.06.2002, prin care se solicita ajustarea tarifelor potrivit indicelui de inflatie,

Vazând avizul Comisiei pentru servicii publice si comert ,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. j si ale art. 46 din Legea nr. 215/2002 privind administratia publica locala,

 

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Începând cu data de 01.07.2002 se aproba tarifele pentru apa potabila si canalizare în municipiul Sibiu si statiunea Paltinis, dupa cum urmeaza :

 

TARIF POPULAŢIE

TARIF PT. RESTUL CONSUMATORILOR

a) apă potabil㠖 Sibiu

3.518 lei/mc

2.956 lei/mc

b) apă potabil㠖 Păltiniş

8.618 lei/mc

7242 lei/mc

c) canalizare – Sibiu

1.711 lei/mc

1.438 lei/mc

d) canalizare – Păltiniş

4.784 lei/mc

4.020 lei/mc

Art.2. Taxa pe valoare adaugata este inclusa în tarifele stabilite potrivit art. 1 numai pentru populatie.

Art.3. La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga orice alte dispozitii contrare.

Art.4. Directorul S.C. Apa - Canal S.A. va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata în Sibiu la data de 27.06.2002

 

PREŞEDINTE
Gheorghe Barbu CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola