Hotărârea nr. 92/2002

HOTÃRÂREA NR. 92 privind rectificarea bugetului local
02h92

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 92

privind rectificarea bugetului local

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 27.06.2002,

Analizând raportul nr.58123/14.06.2002 prin care Directia Economica propune aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2002 prin efectuarea de virari de credite Între capitolele clasificatiei bugetare,

Având În vedere adresa nr. 1759/27.05.2002 a Consiliului Judetean Sibiu , prin care se comunica suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit cu suma de 171.000 mii lei, În scopul asigurarii fondurilor necesare ajutorului social si pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

În urma analizei executiei bugetului local, constatându-se ca la unele capitole nu se vor efectua plati la nivelul alocatilor bugetare iar la altele creditele aprobate nu sunt suficiente pentru angajarea unor cheltuieli strict necesare,

Vazând avizele Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 18 alin.2 si 20 alin. 4 din Legea nr. 189/1998, ale Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2002 si virarea de credite bugetare de la un capitol la altul al clasificatiei bugetare , conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 27.06.2002

 

PREÂŞEDINTE
Gheorghe Barbu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola