Hotărârea nr. 91/2002

HOTÃRÂREA NR. 91 pentru completarea Hotarârii nr. 5/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, privind aprobarea agendei cultural - sportive pe anul 2002
02h91

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 91

pentru completarea Hotarârii nr. 5/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, privind aprobarea agendei cultural - sportive pe anul 2002

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 30.05.2002,

Analizând expunerea de motive nr. 52403/28.05.2001 întocmita de membrii comisiei de cultura a Consiliului Local, precum si raportul nr. 52943/29.05.2002 al Serviciului dezvoltare economica si relatii externe privind completarea agendei cultural - sportive pe anul 2002

Vazând avizul Comisiei pentru activitati stiintifice , învatamânt , sanatate , cultura, protectie sociala, sportiva si de agrement,

În conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 24/2000, În temeiul dispozitiilor art. 38 alin. 2 lit. p si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se completeaza Hotarârea nr. 5/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu urmând ca anexa sa cuprinda pozitiile nr. 67 si nr. 68, astfel :

NR. CRT.

DENUMIREA ACŢIUNII

CARACTER

DATA

LOCUL DESFĂŞURĂRII

DESCRIERE PROGRAM

ORGANIZATORI

67

Parteneriat sportiv

internaţional

luna iunie

Kraljevo - Iugoslavia

acţiuni sportive

Şcoala de fotbal Buba Mara

68

Turneu internaţional de fotbal

internaţional

luna septembrie

Genova – Italia

meciuri de fotbal

Echipa de fotbal Genova 1893

 

Art.2. Actiunile mentionate la art. 1 vor fi finantate în limita bugetului local aprobat pentru anul 2002.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotarâri.

 

Adoptata în Sibiu la data de 30.05.2002

 

PREŞEDINTE
Doru Calin Popa CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola