Hotărârea nr. 9/2002

HOTĂRÂREA NR. 9 privind realizarea de locuinte pentru tineret în zona Tilisca , etapa a -III- a (Modificată de HCL NR. 208/2002)
02h9

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 9

privind realizarea de locuinte pentru tineret ĂŽn zona Tilisca , etapa a -III- a

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 31.01.2002,

Analizând raportul nr. 7381/23.01.2002 prin care Directia Patrimoniu - urbanism propune realizarea de locuinte pentru tineret, În regim de Închiriere , În zona Tilisca , etapa a -III - a,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului Înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu dispozitiile art. 12 din Legea nr. 50/1991, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001 , ale art. 3 din O.U.G. nr. 148/1999 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 243/2001 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinte prin ANL,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "f", ale art. 126 si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se da În folosinta gratuita, pe durata executarii constructiilor, Agentiei Nationale pentru Locuinte, terenul În suprafata de 5799 mp. , situat În Sibiu, zona Tilisca, identificat conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Se mandateaza Primarul municipiului Sibiu sa semneze Conventia dintre Consiliul Local al municipiului Sibiu si Agentia Nationala pentru Locuinte , privind construirea de locuinte pentru tineret .

Art.3. Directia Patrimoniu - urbanism va asigura, ĂŽn termen de 30 de zile de la data semnarii Conventiei, efectuarea operatiunilor de transcriere a dreptului de folosinta mentionat la art.1 , ĂŽn evidentele de carte funciara.

Art.4. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.01.2002

 

PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola

   Anexa nr. 1

L I S T A

blocurilor - zona Tilisca (etapa III-a ) ĂŽn regim de locuinte pentru tineret, prin A.N.L.

Nr. crt.
Denumire bloc
A D R E S A
Identificare nr.top.
Sup.teren aferent
Unit. locative
Regim ĂŽnaltime
1. Bl. Nr. 30  (B1,B2,B3,B4)

 

7387/1/1/1/30 3.033 mp. 66 ap.cu 2 camere P + 3 E
2. Bl. Nr. 32 (Modul 1,2,3)

 

7387/1/1/1/32 1.766 mp. 69 gars. P+3E
3. Bloc nr. 34 (C1,C2,C3) Str. Tilisca  nr. 32 7387/1/1/1/34 1.000 mp. 48 ap. 2 camere P + 3 E