Hotărârea nr. 89/2002

HOTÃRÂREA NR. 89 privind însusirea - neinsusirea rapoartelor de expertiza tehnica - judiciara
02h89

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 89

privind ĂŽnsusirea - neinsusirea rapoartelor de expertiza tehnica - judiciara

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 30.05.2002

Analizând rapoartele nr. 49319/16.05.2002 si nr. 51683/24.05.2002 ale Comisiei pentru verificarea rapoartelor de expertiza,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art. 728 din Codul Civil, În temeiul prevederilor art. 3 , ale art. 38 alin. 2 lit. "f", art. 121 si 123 alin.2 precum si ale art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se Însusesc rapoartele de expertiza tehnica - judiciara, cuprinse În anexa nr. 1A care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Nu se Însusesc rapoartele de expertiza tehnica - judiciara cuprinse În anexele nr.1 si nr. 2 care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 30.05.2002

 

PREÂŞEDINTE
Doru Calin Popa CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola
Anexa 1A S I T U A T I A expertizelor ĂŽntocmite conform art. 3 alin. 1 si 2; art. 38 alin. 2 lit. f, art. 121 si art. 123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, ĂŽnsusite de catre Consiliul Local
Nr crt
Nr. dosar instanÞã
Coproprietari
Cote %
Adresa
Nr. camere
Valoarea de circulaĂžie -mii lei-
Sulta cuvenitĂŁ -mii lei-
Supraf teren -mp-
OBSERVAÞII
1 4797/2001 Ungureanu Victoria
Inulescu Petru
Canciu D-tru
Dobrila Elena
Statul Român -
- str. Mihail Kogalniceanu. nr.82   - - - Se ĂŽnsuseste raportul de expertiza ĂŽntocmit ĂŽn dos.4797/2001 pe rol la Judecatoria Sibiu ĂŽntrucât lucrearea efectuata de expertul Fleaca Ioan Dan privind recalcularea cotelor din partile comune indivize de teren aferent proprietarilor de apartamente a fost corelata cu suprafata reala a terenului aferent a imobilului .
2 9593/2001 Fuzesi Ludovic
David Elena
Frânc Iacob
Statul Român
- str.Morilor nr 18 - - - 738 Se Însuseste raportul de expertiza Întocmit În dosarul 9593/2001 pe rol Judecatoria Sibiu Întrucât lucrarea expertului Baciu Virgil Marcel prin care evidentiaza din punct de vedere topografic constructiile cât si terenul aferent acestora respecta folosinta actuala .
PREÂŞEDINTE
Doru Calin Popa CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola
Anexa nr. 1 la Hotarârea nr.89/2002 S I T U A T I A expertizelor Întocmite conform art. 3 alin. 1 si 2; art. 38 alin. 2 lit. f, art. 121 si art. 123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, neÎnsusite de catre Consiliul Local
Nr crt
Nr. dosar instanÞã
Coproprietari
Cote %
Adresa
Nr. camere
Valoarea de circulaĂžie -mii lei-
Sulta cuvenitĂŁ -mii lei-
Supraf teren -mp-
OBSERVAÞII
1. 3737/2002 Statul Român 1/1 str. N. Balcescu nr.12 2 600.000 - 86,54 Nu se Însuseste raportul de expertiza Întocmit În dosarul nr. 3737/02, aflat pe rol la Tribunalul Sibiu, Întocmit de expertul ing. Simion Brate la solicitarea SC Orizontul Cristalin SRL, Întrucât pretul stabilit este sub pretul de piata. Mentionam ca imobilul nu a fost revendicat În baza Leg.10/2001.
2 3736/2002 Statul Român 1/1 str.P-ta Mica nr 25 6 420.000 -. 118,40 Nu se Însuseste raportul de expertiza Întocmit În dosarul 3736/02 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu Întocmit de expert ing.Simion Brate la solicitarea SC Orizontul Cristalin SRL, Întrucât pretul stabilit este sub pretul de piata. Mentionam ca imobilul nu a fost revendicat În baza Leg.10/2001.
3 3735/02 Statul Român 1/1 str.Ocnei nr.3 2 315.000 - 73,33 Nu se Însuseste raportul de expertiza Întocmit În dosarul 3735/02 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu Întocmit de expert ing. Simion Brate la solicitarea SC.Orizontul Cristalin SRL , Întrucât pretul stabilit este sub pretul de piata. Mentionam ca imobilul nu a fost revendicat În baza Leg.10/2001.
PREÂŞEDINTE
Doru Calin Popa CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola
Anexa nr.2 la Hotarârea nr.89/2002 S I T U A T I A expertizei Întocmite conform art. 3 alin. 1 si 2; art. 38 alin. 2 lit. f, art. 121 si art. 123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001,neÎnsusite de catre Consiliul Local
Nr crt
Nr. dosar instanÞã
Coproprietari
Cote %
Adresa
Nr. camere
Valoarea de circulaĂžie -mii lei-
Sulta cuvenitĂŁ -mii lei-
Supraf teren -mp-
OBSERVAÞII
1. 3735/ 2002 Statul Român 1 / 1 Piata Mare, nr.11 2 120.000 - 30,06 Nu se Însuseste suplimentul la raportul de expertiza examinat În dosarul nr.737/2001- reclamanta SC.Rodica SRL având În vedere valoarea de circulatie stabilita la un pret mai scazut decât cel stabilit În raportul de expertiza efectuat initial
PREÂŞEDINTE
Doru Calin Popa CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola