Hotărârea nr. 88/2002

HOTĂRÂREA NR. 88 privind transmiterea în folosinta gratutita a unui teren, în favoarea Companiei Nationale de Investitii S.A., pe durata executiei obiectivului "SALA DE GIMNASTICA" Liceul Octavian (Modificată prin HCL NR. 227/2002)
02h88

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 88

privind transmiterea ĂŽn folosinta gratutita a unui teren , ĂŽn favoarea Companiei Nationale de Investitii S.A., pe durata executiei obiectivului " SALA DE GIMNASTICA" Liceul Octavian Goga

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 30.05.2002

Analizând referatul nr. 51642/24.05.2002 prezentat de Serviciul Public de Administrare a Unitatilor de Învatamânt Preuniversitar de stat Sibiu privind transmiterea în folosinta gratuita, pe durata executiei obiectivului de investitii "SALA DE GIMNASTICA" Liceul Octavian Goga catre Compania Nationala de Investitii S.A. , a unui teren situat în Sibiu str. Mitropoliei nr.34,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale , buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. "g", ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se aproba transmiterea ĂŽn folosinta gratuita, pe durata executiei obiectivului de investitie " SALA DE GIMNASTICA" Liceul Teoretic Octavian Goga catre Compania Nationala de Investitii .S.A., a terenului ĂŽn suprafata de 725 mp, situat ĂŽn Sibiu, str. Mitropoliei, nr.34, identificat ĂŽn C.F. 30174 Sibiu nr. top 1549/2, care face parte din domeniul public al municipiului Sibiu.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 30.05.2002

 

PREÂŞEDINTE
Doru Calin Popa CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola