Hotărârea nr. 87/2002

HOTĂRÂREA NR. 87 privind aprobarea organigramei si stabilirea atributiilor Inspectoratului municipal de protectie civila precum si numirea comisiilor pe domenii de activitate (Revocată de HCL NR. 368/2005)
02h87

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 87

privind aprobarea organigramei si stabilirea atributiilor Inspectoratului municipal de protectie civila precum si numirea comisiilor pe domenii de activitate

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 30.05.2002,

Analizând raportul nr. 42022/19.04.2002 prin care se propune aprobarea organigramei si stabilirea atributiilor Inspectoratului municipal de protectie civila precum si numirea comisiilor pe domenii de activitate,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art.13 si 58 din Legea nr. 106/1996 modificata si completata prin O.U.G. nr. 179/2000, ale H.G. nr. 222/1997 privind organizarea si conducerea actiunilor de evacuare , ale O.G. nr. 47/1994 privind apararea împotriva dezastrelor cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "e" si "n" si ale art. 46 din Legea nr. 215/2002 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se aproba componenta si atributiile comisiei municipale de aparare Împotriva dezastrelor, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Se aproba structura organizatorica si atributiile Secretariatului tehnic permanent al Comisiei municipale de aparare Împotriva dezastrelor, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3. Se aproba structura organizatorica de protectie civila a Municipiului Sibiu , componenta comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si atributiile acestora, conform anexei nr. 3 care face integranta din prezenta hotarâre.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu va executa prevederile prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 30.05.2002

 

PREÂŞEDINTE
Doru Calin Popa CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola