Hotărârea nr. 86/2002

HOTĂRÂREA NR. 86 privind înfiintarea Serviciului Public Administrare Parcari sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 72/2003, HCL NR. 334/2003, HCL NR. 80/2004, HCL NR. 284/2004, HCL NR. 172/2005 și HCL NR. 289/2005)
02h86

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 86

privind ĂŽnfiintarea Serviciului Public Administrare Parcari sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 30.05.2002,

Analizând raportul nr.51791/24.05.2002 Întocmit de Primaria Municipiului Sibiu prin care se solicita organizarea Serviciului Public Administrare Parcari, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu si Decizia Civila nr. 498/27.03.2002 a Curtii de Apel Cluj - Napoca,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale , buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. i si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se aproba ĂŽnfiintarea Serviciului Public Administrare Parcari , cu personalitate juridica, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu.
Obiectul de activitate al serviciului ĂŽl constituie administrarea parcarilor mentionate ĂŽn anexa nr. 1 Serviciul public nou ĂŽnfiintat va administra parcarile din Municipiul Sibiu care nu fac obiectul unor contracte de concesionare, ĂŽnchiriere sau asociere ĂŽn participatiune

Art.2. Serviciul public Administrare Parcari are sediul ĂŽn Sibiu, str. S.Bruckenthal nr. 2.

Art.3. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Public Administrare Parcari , conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.4. Patrimoniul Serviciului Public Administrare Parcari se constituie din bunuri mobile si imobile , drepturi si obligatii patrimoniale conform anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.5. Se aproba organigrama si statul de functii pentru Serviciul Public Administrare Parcari conform anexelor nr. 4 si 5 care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru Serviciul Public Administrare Parcari, conform anexei nr. 6 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.7. Personalul angajat cu contract de munca din cadrul Serviciului Public de Interes Local de Administrare si Exploatare a Parcarilor Înfiintat prin H.C.L. nr.95/2001 se transfera În interesul serviciului , Începând cu data de 1 iunie 2002 la Serviciul Public Administrare Parcari , În functii echivalente .

Art.8. Se aproba Normele privind stabilirea tarifelor pentru serviciile oferite de catre Serviciul Public Administrare Parcari si procedura de exercitare a atributiilor de administrare a parcarilor, conform anexei nr. 7.

Art.9. Începând cu data de adoptarii prezentei hotarâri se revoca Hotarârea nr. 95/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art.10. Primarul Municipiului Sibiu si conducatorul Serviciului Public Administrare Parcari vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 30.05.2002

 

PREÂŞEDINTE
Doru Calin Popa CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola