Hotărârea nr. 85/2002

HOTÃRÂREA NR. 85 privind aprobarea documentatiei de urbanism " PUD - construire spalatorie auto si concesionarea , prin licitatie publica, a terenului aferent - str. Malului "
02h85

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 85

privind aprobarea documentatiei de urbanism " PUD - construire spalatorie auto si concesionarea , prin licitatie publica, a terenului aferent - str. Malului "

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 30.05.2002,

Analizând raportul nr. 50316/21.05.2002 prin care Serviciul urbanism propune aprobarea documentatiei " PUD - construire spalatorie auto si concesionarea, prin licitatie publica, a terenului aferent - str.Malului " conform proiect nr.28/2002 Întocmit de S.C. Bacila "BAU" Proiect SNC,

Având În vedere Hotarârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a P.U.G. Sibiu si Regulamentul local de urbanism,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica , realizarea lucrarilor publice , protectia mediului Înconjurator , conservarea monumentelor istorice si de arhitectura ,

În conformitate cu dispozitiile art. 25 si 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 si ale art. 2 alin. 2 din Legea nr. 50/1991, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001, ale art. 1 alin.2 si art. 3 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. g si k si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se aproba documentatia de urbanism "PUD - construire spalatorie auto si concesionarea, prin licitatie publica, a terenului aferent - str. Malului " conform proiect nr. 28/2002 ĂŽntocmit de S.C. Bacila "BAU" Proiect SNC, cu respectarea tuturor conditiilor impuse ĂŽn avize si ĂŽnlocuirea structurii constructive propuse din prelata plastifiata cu materiale clasice caracteristice zonei.

Art.2. Se aproba concesionarea, prin licitatie publica, a terenului proprietatea municipiului Sibiu, situat ĂŽn Sibiu , str. Malului, ĂŽn suprafata de 197 mp. identificat ĂŽn C.F. Sibiu nr. 11860 nr. top. nou 1919/1/1/2.

Art.3. Concesionarea terenului se va face pe o perioada de 49 de ani.

Art.4. Pretul de pornire a licitatiei este de 983.932 lei/mp. valabil la data de 31 .05.2001 , pret ce se va indexa cu indicele de inflatie prevazut În Buletinul Statistic de preturi pâna În momentul desfasurarii licitatiei.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 30.05.2002

 

PREÂŞEDINTE
Doru Calin Popa CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola