Hotărârea nr. 84/2002

HOTĂRÂREA NR. 84 privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a unui teren situat în Sibiu, Piata 1 Decembrie 1918 (Abrogată de HCL NR. 128/2004)
02h84

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 84

privind aprobarea concesionarii , prin licitatie publica, a unui teren situat ĂŽn Sibiu, Piata 1 Decembrie 1918

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 30.05.2002,

Analizând rapoartele nr. 50948/22.05.2002 si nr.51645/24.05.2002 prin care Directia Patrimoniu propune aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a terenului situat În Sibiu, Piata 1 Decembrie 1918, pe care se afla În constructie blocul nr. 18,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale , buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 1 alin.2 si art. 3 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. g si k, ale art. 125 alin.2 si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se aproba organizarea licitatiei publice ĂŽn vederea concesionarii terenului ĂŽn suprafata de 1475 mp, identificat ĂŽn C.F. Sibiu nr.22410 nr. top. 3236/8, situat ĂŽn Sibiu, Piata 1 Decembrie 1918.

Art.2. Pretul de pornire a licitatiei este de 584.398 lei/mp.

Art.3. Concesionarea terenului se va face pe o perioada de 49 de ani.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 30.05.2002

 

PREÂŞEDINTE
Doru Calin Popa CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola