Hotărârea nr. 82/2002

HOTÃRÂREA NR. 82 privind modificarea si completarea Hotarârii nr. 225/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
02h82

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 82

privind modificarea si completarea Hotarârii nr. 225/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 30.05.2002,

Analizând raportul nr. 50725/22.05.2002 prin care Directia Patrimoniu propune modificarea Hotarârii nr. 225/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind darea În folosinta gratuita, a unui teren cu constructie, proprietatea Statului Român, situat În Sibiu, str. Calea Dumbravii FN, pentru Casa de Cultura Studenteasca Sibiu,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale , buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si ale art. 55 si 56 din Legea nr. 24/2000,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. "g", ale art. 126 si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

Art.I. Se modifica si se completeaza art. 1 din Hotarârea nr. 225/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu care va avea urmatorul continut :

" Art.1. Se da În folosinta gratuita , pe o perioada de 15 de ani, imobilul Înscris În C.F. Sibiu nr. 25669, nr. top. 3715 /1/2/2/2, teren cu constructie În suprafata de 817 mp, proprietatea Statului Român, aflat În administrarea Primariei Municipiului Sibiu, situat În intravilanul municipiului Sibiu str. Calea Dumbravii FN, pentru Casa de Cultura Studenteasca Sibiu. "

Art.II. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 30.05.2002

 

PREÂŞEDINTE
Doru Calin Popa CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola