Hotărârea nr. 81/2002

HOTÃRÂREA NR. 81 privind împroprietarirea unui veteran de razboi conform prevederilor Legii nr.44/1994
02h81

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 81

privind ĂŽmproprietarirea unui veteran de razboi conform prevederilor Legii nr.44/1994

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 30.05.2002,

Analizând raportul nr.50588 /21.05.2002, Întocmit de Directia Patrimoniu prin care se propune Împroprietarirea unui veteran de razboi conform prevederilor Legii nr.44/1994,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale , buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului ,

În conformitate cu dispozitiile art.13, lit."b" din Legea nr.44/1994 si ale art. 1 si 2 din O.U.G. nr. 215/2000 ,

În temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit. f si ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se aproba ĂŽmproprietarirea d-nului Suciu Ioan, beneficiar al Legii nr.44/1994, cu un lot ĂŽn suprafata de 500 mp. ĂŽnscris ĂŽn C.F. nr. 40778 Sibiu (colectiv ) nr. top parcela 4994/a/42/11, pentru constructie de locuinte ĂŽn zona NORD - SIBIU.

Art.2. În vederea punerii în posesie si emiterii titlului de proprietate potrivit art.1, se constituie comisia formata din:
- ing.Gheorghe Tuluc - Viceprimar
- sing.Vasile Pânzar - Directia Patrimoniu
- th.Elena Tulban - Serviciul Urbanism
- Popescu Marin - Directia Patrimoniu
- jr.Cornelia Irimie - Serviciul juridic

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu si comisia numita la art. 2 vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 30.05.2002

 

PREÂŞEDINTE
Doru Calin Popa CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola