Hotărârea nr. 80/2002

HOTÃRÂREA NR. 80 privind aprobarea încheierii contractului de asociere în participatiune între Municipiul Sibiu si SC Exclusiv Media S.R.L. Bucuresti
02h80

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 80

privind aprobarea încheierii contractului de asociere în participatiune între Municipiul Sibiu si SC Exclusiv Media S.R.L. Bucuresti

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din data de 30.05.2002,

Analizând raportul nr. 50746 /22.05.2002, al Directiei patrimoniu prin care se propune aprobarea încheierii contractului de asociere în participatiune între Municipiul Sibiu si S.C Exclusiv Media S.R.L.

Având în vedere Hotarârea nr.138/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, modificata prin Hotarârea nr. 25/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În temeiul prevederilor art.38 alin.(2), lit."f " si " x " si ale art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1.Se aproba încheierea contractului de asociere în participatiune între Municipiul Sibiu si S.C Exclusiv Media S.R.L. Bucuresti, conform anexei nr.I, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Contractul de asociere în participatiune, care face obiectul articolului 1, intra în vigoare începând cu data de 12.06.2002

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata în Sibiu la data de 30.05.2002

 

PREŞEDINTE
Doru Calin Popa CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola

JUDEŢUL SIBIU Anexa nr.I la H.C.L. nr. 80/2002

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

CONTRACT DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAŢIUNE
NR......………./..........…………..2002

CAP. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract se încheie între:

1. Municipiul Sibiu reprezentat prin primarul Klaus W. Iohannis cu sediul în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 1-3, cod fiscal 4270740 cont 21.22.02.07.42.70.740 deschis la BN Trezoreria Municipiului Sibiu, în calitate de proprietar,

şi

2. S.C. EXCLUSIV MEDIA S.R.L. Bucureşti reprezentată prin d-nul. Emilian Schwartzenberg în calitate de administrator, cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. Catedrei nr. 2, tel./ fax 01/233.23.88 /98 /90 /91, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J/40/7307/1997, având cod fiscal 9783569, cod sirues 40/3602782 cont nr. 0132598916 deschis la ING Bank –Bucharest Branch, în calitate de asociat,

Părţile convin încheierea prezentului contract de asociere în participaţiune în conformitate cu prevederile art. 251-256 Cod Comercial, Cod Civil, art. 38 al. 2, lit. “ x “ din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală şi a H.C.L. nr. 138 /31.08.2000, modificată prin H.C.L. nr. 25/2001

În cadrul asocierii în participaţiune părţile îşi vor desfăşura activitatea în condiţii de independenţă comercială şi juridică specifice asocierii, respectând prevederile prezentului contract.

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. Obiectul asocierii în participaţiune îl constituie exploatarea în comun a mijloacelor de publicitate şi reclamă ce sunt amplasate pe teritoriul Municipiului Sibiu şi construirea şi amplasarea de noi panouri pe amplasamente puse la dispoziţie de către Primăria Municipiului Sibiu cu respectarea H.C.L. nr. 138/2000, modificată prin H.C.L. nr. 25/2001

Art. 2. Mijloacele de publicitate se vor realiza sub forma de:

- panouri simple de afişaj general
- borne de afişaj
- panouri indicatoare, panouri luminoase, benere montate pe stâlpi

amplasate în intravilanul Municipiului Sibiu, în conformitate cu Legea nr. 50/1991 modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001.

Art.3. Amplasamentele pentru afişajul lipit pe suporţi puse la dispoziţie de Primăria

Municipiulu Sibiu şi care fac obiectul prezentului contract pot fi utilizate de asociat numai în scopul desfăşurării activităţii de reclamă-publicitate. .

Art.4. Predarea-primirea amplasamentelor pentru afişajul lipit pe suporţi se face pe bază de proces-verbal care constituie anexa nr. 1 la prezentul contract.

Art.5. Obiectul contractului de asociere se realizează conform H.C.L. nr. 138/2000, modificată prin H.C.L. nr. 25/2001

CAP. III. DURATA CONTRACTULUI

Art.6. Prezentul contract de asociere se încheie pentru o perioadă de 3 ani începând cu data de 12.06.2002

Art.7. S.C. Exclusiv Media S.R.L. este obligată ca în termen de 15 zile de la data expirării termenului contractului de asociere să elibereze suporţii şi să-i predea în starea iniţială, considerându-se că au fost în stare bună.

CAP.IV. CONTRIBUŢIA PĂRŢILOR

Art.8. Primăria Municipiului Sibiu, pune la dispoziţie terenul necesar care va fi utilizat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art.9. Societatea Comercială pune la dispoziţie :

* servicii de publicitate şi reclamă efectuate prin orice modalitate de informare şi în orice mediu de comunicaţii, pentru beneficiarii români şi/sau străini.
* activităţi de producţie pentru orice modalitate de publicitate şi reclamă şi realizarea din producţia proprie de: imprimate, tipărituri, suportul audio, video, foto şi de orice altă natură, destinate a face publicitate şi reclamă pentru bunuri şi servicii aparţinând beneficiarilor interni şi/sau externi.
* întreaga sa experienţă în domeniul publicităţii
* întreaga sa clientelă internă şi externă constituită sau în curs de constituire şi totodată interesată să facă reclamă pe spaţiile puse la dispoziţie de Primăria Municipiului Sibiu.
* personalul şi echipamentele necesare desfăşurării activităţii de reclamă publicitate.

CAP.V. - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

 Art.10. a) Primăria Municipiului Sibiu acordă S.C. Exclusiv Media S.R.L. un drept de exploatare a amplasamentului ce face obiectul contractului de asociere pe întreaga durată a asocierii.

Art.11 a) Asociatul se obligă să desfăşoare activitaţile de sondare a pieţei interne şi externe pentru căutare de clienţi, coordonarea propriu-zisă a operaţiunilor de reclamă, negocierea şi încheierea contractelor de publicitate revin partenerului specializat adică S. C. Exclusiv Media S.R.L.

b) Închirierea amplasamentului sau cesiunea contractului de asociere unei terţe persoane juridice sau fizice este interzisă.

c) Asociatul se obligă să confecţioneze, întreţină , să repare şi să modernizeze mijloacele de publicitate aşa cum sunt prevăzute în art. 2.

d) Asociatul întocmeşte şi prezintă Primăriei Municipiului Sibiu pentru aprobare un catalog cu propuneri de amplasare a panourilor publicitare, bornelor de afişaj, benere,etc.

e)Racordarea la reţeaua de iluminat public pentru panourile montate cade în sarcina Asociatului . Racordarea se va efectua cu avizul CONEL.

f) Asociatul are obligaţia de a prezenta lunar situaţia noilor amplasamente pentru care s-au obţinut aprobările legale şi acordul scris al Primăriei Municipiului Sibiu, conform Legii nr. 50/1991 modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001.

g) Asociatul are obligaţia să aducă la cunoştinţă Primăriei Municipiului Sibiu situaţia tuturor contractelor de publicitate încheiate cu partenerii de afaceri.

h) Asociatul are obligaţia să-şi înfiinţeze filială/sucursală în Municipiul Sibiu în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului contract de asociere în participaţiune. În caz contrar contractul se consideră reziliat de drept, în mod unilateral de către proprietar, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal arbitral / unei instanţe judecătoreşti, pe baza unei notificări comunicată de Primăria Municipiului Sibiu în termen de 10 zile lucrătoare.

i) Asociatul are obligaţia de a -şi inscripţiona mijloacele de publicitate care fac obiectul contractului de asociere în participaţiune cu denumirea societăţii.

j) Asociatul are obligaţia să solicite Primăriei Municipiului Sibiu eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construcţie pentru fiecare nou amplasament, în baza unei documentaţii întocmite de asociat, şi să prezinte în scris Direcţiei Patrimoniu situaţia noilor amplasamente pe care se vor realiza mijloacele de publicitate, în caz contrar Municipiul Sibiu are dreptul de reziliere unilaterală a contractului de asociere în participaţiune.

k) Asociatul are obligaţia de a aduce la cunoştinţă Primăriei Municipiului Sibiu data montării fiecărui nou mijloc de publicitate, dată la care se va încheia şi un proces verbal de recepţie între cele două părţi contractante. Pentru realizarea acestui deziderat se va înştiinţa, în prealabil, Primăria Municipiului Sibiu cu minim 2 (două) zile înainte data, locul şi ora întâlnirii. De la data întocmirii procesului verbal de recepţie se va percepe obligaţia financiară conform contractului de asociere în participaţiune.

În baza Legii nr. 453/2001, art. 6, alin. 7 dacă constatarea faptei de începere a lucrărilor fără înştiinţare s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizaţiei, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei.

Art.12. a. În cazul existenţei unei singure solicitări de AC pentru un amplasament, Primăria Municipiului Sibiu, îi va elibera acestuia autorizaţia de construire după expirarea a unui interval de 10 zile.

b. În condiţiile în care în intervalul de maxim 10 zile de la solicitarea unei autorizaţii de construire se solicită autorizaţia de construire pentru acelaşi amplasament, se organizează licitaţie, urmând ca autorizaţia de construire să se elibereze câştigătorului licitaţiei.

c. Cererea pentru eliberarea CU nu ţine loc de solicitare de amplasament în sensul art. 12 paragaraf a.

CAP. VI DISPOZIŢII FINANCIARE

Art. 13. Părţile convin ca pe durata asocierii S.C. Exclusiv Media S.R.L. să achite lunar un procent de 37,5 % din valoarea veniturilor obţinute din activitatea de reclamă-publicitate a S.C. Exclusiv Media S.R.L., dar nu mai puţin de echivalentul în lei a dolarului calculaţi conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul contract, la cursul oficial a B.N.R. . la data efectuării plăţii.

Asociatul are obligaţia să încheie contracte cu beneficiarii serviciului de reclamă, publicitate şi să plătească la bugetul local taxa de reclamă publicitate conf. art. 30 şi art. 31 din OUG nr. 15/1999, Legea nr. 27/1994, republicată, cu modificările ulterioare şi a Hotărârilor Consiliului Local.

Art. 14. Plata sumei prevăzute în art. anterior se va face lunar cel târziu până la data de 25 ale lunii pentru luna precedentă.

Odată cu plata S.C. Exclusiv Media S.R.L. va prezenta Primăriei Municipiului Sibiu situaţia completă a contractelor încheiate.

Art. 15. Regularizarea sumelor datorate conform art.13. va avea loc în luna februarie a anului următor ( după încheierea anului financiar) până la data de 01 martie.

Art. 16. Pentru întârzierea plăţii S.C. Exclusiv Media S.R.L. va plăti penalizări de 0,35 %/zi, iar dacă întârzierea este mai mare de 45 zile, contractul de asociere se consideră reziliat de drept pe baza unei notificări comunicată de Primăria Municipiului Sibiu în termen de 10 zile lucrătoare.

Art. 17. În cazul în care nu se încheie contract de publicitate pe anumite panouri acestea nu vor fi lăsate fără postere pe o perioadă mai mare de 7 zile. Până la apariţia altor reclame firma de publicitate va expune posterele firmei sale sau ale Primăriei Municipiului Sibiu.

Art. 18. Taxa de reclamă şi publicitate rezultată din valoarea fiecărui contract încheiat de SC Exclusiv Media S.R.L. cu clienţii , care are o durată mai mare de un an, se va achita conform legislaţiei în vigoare şi Hotărârii Consiliului Local privind impozitele şi taxele locale aprobată pentru anul în curs.

CAP. VII - COORDONAREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI

Art. 19. Coordonarea activităţii asociaţiei se va face în comun de către un comitet de direcţie format în părţi egale de către 2 membri ai asociaţiei de către fiecare parte.

Din partea Primăriei Municipiului Sibiu

- Director Economic

- Director Patrimoniu

in partea S.C. Exclusiv Media S.R.L.

- Administrator

- Director

Condiţiile de numire şi revocare a reprezentanţilor asociaţiei din comitetul de direcţie sunt următoarele:

Condiţii de numire:
Numirea în calitate de membru al comitetului de direcţie al asociaţiei se face de către primar pentru Municipiul Sibiu ca proprietar şi de către acţionarul majoritar- administrator- pentru S.C. Exclusiv Media S.R.L.

Condiţiile de revocare:

- pierderea calităţii de asociat
- neloialitatea faţă de interesele asociaţiei

Controlul asupra respectării condiţiilor asocierii se face săptămânal.

Hotărârile, concluziile şi deciziile ce se impun în urma controlului vor fi menţionate în registrul unic de control al asociaţiei.

Deciziile comitetului de direcţiei sunt obligatorii pentru asociaţi.

Municipiul Sibiu are dreptul de a verifica pe tot parcursul derulării contractului de asociere toate documentele operative şi contabile în baza cărora se stabileşte /calculează suma cuvenită din asociere.

CAP.VIII. REGIMUL BUNURILOR

Art. 20. Bunurile aduse de asociaţi ca aport la constituirea asociaţiei rămân în proprietatea exclusivă a acestora.

Art.21. Societatea Comercială Exclusiv Media S.R.L., în situaţia în care intenţionează vânzarea aportului, Primăria Municipiului Sibiu, are drept de preemţiune la cumpărare, drept care şi-l poate exercita cu maxim 60 de zile înainte de data expirării contractului ori a notificării intenţiei de vânzare.

Art.22. Preţul de vânzare va fi stabilit la valoarea contabilă rămasă iar preluarea se va face prin contract de vânzare-cumpărare.

CAP. IX. FORŢA MAJORĂ

Art.23. În caz de forţă majoră părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, determinată de acest eveniment.

Art. 24. Partea aflată în caz de forţă majoră va notifica celeilalte părţi atât apariţia cât şi încetarea evenimentului, în termen de 5 (cinci) zile. Lipsa notificării evenimentului în termen decade partea aflată în forţă majoră de dreptul de a fi exonerată de răspundere.

Art. 25. Forţa majoră este produsă de un eveniment aflat în afara controlului părţilor, imprevizibil şi de neînlăturat, intervenit după intrarea în vigoare a contractului care împiedică părţile să-şi îndeplinească obligaţiile asumate parţial sau total.

CAP. X.ÎNCETAREA ŞI REVOCAREA ASOCIERII

Art. 26. Revocarea contractului de asociere va avea loc în următoarele situaţii:

- pierderea calităţii de asociat

-neloialitatea faţă de interesele asociaţiei

Art. 27. Asocierea încetează de drept la expirarea contractului.

Art. 28. Prin acordul ambelor părţi.

Art. 29. Neîndeplinirea sau executarea defectuoasă a vreuneia din clauzele prezentului contract.

Art.30. În cazul lichidării ( faliment, divizare, fuziune) S.C. Exclusiv Media S.R.L., notificată obligatoriu în scris Primăriei Municipiului Sibiu, cu un preaviz de 5 zile de la data apariţiei cauzei, contractul de asociere încetează.

CAP. XI. - SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Art. 31. Eventualele litigii care pot apare între părţi în derularea asocierii se vor soluţiona pe cale amiabilă în cazul în care acest lucru nu este posibil acestea vor fi supuse soluţionării instanţelor judecătoreşti competente.

CAP. XII. - DISPOZIŢII FINALE

Art.32. În relaţiile cu terţii, răspunderea pentru obligaţiile contractuale revine părţii care s-a obligat.

Art.33 Modificarea, adaptarea şi completarea prezentului contract se va face numai cu acordul scris al ambelor părţi asociate prin acte adiţionale.

Art.34. Pentru panourile montate pe stâlpi şi panouri special amenajate altele decât cele montate pe stâlpi, chiriaşul va prezenta în termen de o lună de la data încheierii contractului o situaţie centralizată pe întreg municipiul Sibiu, cu descrierea locului unde va fi amplasat suportul de afişaj şi suprafaţa utilă a fiecăruia în vederea autorizării conform Legii nr. 50/1991 modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001.

Art.35. Anexa nr. 1 - proces verbal de predare-primire a amplasamentelor pentru afişajul lipit pe suporţi, face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 36 Anexa 2 - clauze financiare pe tipuri de mijloace de publicitate

Art. 37. Contractul de asociere în participaţiune va putea fi modificat (adaptat) în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Încheiat la Sibiu, astăzi …………………..2002 , în 4 (patru) exemplare toate cu valoare de original.

PROPRIETAR,

PRIMAR,

DIRECTOR ECONOMIC

SERV. JURIDIC,

DIRECTOR PATRIMONIU

 

ASOCIAT,

S.C. EXCLUSIV MEDIA S.R.L.
Administrator

 

PREŞEDINTE

Doru Călin Popa Contrasemnează

SECRETAR

Iordan Nicola

ANEXA NR. 1

 

P R O C E S - V E R B A L

încheiat azi ……………/……….2002

 

Municipiul Sibiu, cu sediul în Sibiu, b-dul Victoriei nr. 1-3, reprezentată prin primar Klaus W. Iohannis şi director economic Viorica Bândescu, în calitate de predător şi S.C. Exclusiv Media S.R.L. Bucureşti reprezentată prin d-nul. Emilian Schwartzenberg -administrator, cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. Catedrei nr. 2, tel./ fax 01/233.23.88 /98 /90 /91, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J/40/7307/1997, având cod fiscal 9783569, cod sirues 40/3602782 cont nr. 0132598916 deschis la ING Bank –Bucharest Branch în calitate de primitor, am procedat la predarea/primirea următoarelor amplasamente pentru afişajul lipit pe suporţi :

………………………………….

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

Terenul se predă liber de sarcini şi în stare de a fi folosit conform contractului.

Prezentul proces verbal, întocmit în 4 (patru) exemplare constituie anexa nr. 1 la contractul de asociere în participaţiune.

PROPRIETAR,

PRIMAR,

DIRECTOR ECONOMIC

SERV. JURIDIC,

DIRECTOR PATRIMONIU

 

ASOCIAT,

S.C. EXCLUSIV MEDIA S.R.L.
Administrator

PREŞEDINTE

Doru Călin Popa Contrasemnează

SECRETAR

Iordan Nicola


ANEXA NR. 2

CLAUZE FINANCIARE
pe tipuri de mijloace de publicitate

 

Nr.crt

Tip Panou

$ / panou / lună

 

(mp)

1 faţă

2 feţe

1

1,10 x 1,60

6 (casetă)

 
2

3 x 2

12

18

3

4 x 2

20

30

4

4 x 3

23

32

5

6 x 3

35

45

6

8 x 3

42

55

7

5,04 x 2,38

23

32

8

12 x 3

65

85

Panouri montate pe stâlpi 3$ /panou/lună

Benere montate pe stâlpi 3 $/mp/lună.

 

PROPRIETAR,

PRIMAR,

DIRECTOR ECONOMIC

SERV. JURIDIC,

DIRECTOR PATRIMONIU

 

ASOCIAT,

S.C. EXCLUSIV MEDIA S.R.L.
Administrator

 

 

PREŞEDINTE

Doru Călin Popa Contrasemnează

SECRETAR

Iordan Nicola