Hotărârea nr. 8/2002

HOTĂRÂREA NR. 8 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 14/2001 si 137/2001 ale Consiliului Local al municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 208/2002)
02h8

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 8

privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 14/2001 si 137/2001 ale Consiliului Local al municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 31.01.2002,

Analizând raportul nr. 7384/23.01.2002 prin care Directia patrimoniu - urbanism propune modificarea si completarea H.C.L. nr. 14/2001 si 137/2001 ale Consiliului Local al municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu dispozitiile art. 2 si 3 din Legea nr. 243/2001 ,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. f si k si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aproba diminuarea suprafetei de teren de la 4235 mp. la 2048 mp. , teren situat în zona Tilisca , transmis prin Conventie Agentiei Nationale pentru Locuinte , imobilul fiind afectat constructiei de locuinte prin credit ipotecar.

Art.2. Se mandateaza Primarul municipiului Sibiu sa semneze Conventia între Agentia Nationala pentru Locuinte si Consiliul Local al municipiului Sibiu , privind reglementarea regimului juridic al terenului identificat conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3. Se va modifica prin Act aditional art. 1 din Contractul de concesionare nr.2 /1998 încheiat între Consiliul Local al municipiului Sibiu si S.C. Insib S.R.L. în sensul diminuarii suprafetei de teren cu 2342 mp., urmând sa ramâna concesionata numai suprafata de teren de 1437 mp. aferenta blocurilor autorizate.

Art.4. Operatiunile de înscriere în Cartea Funciara a noului plan de dezmembrare a zonei Tilisca avizat de Primaria municipiului Sibiu si OJCGC , precum si cele de radiere a suprafetelor de teren prevazute la art. 1 si 3 , identificate conform anexei nr. 2 la prezenta hotarâre, vor fi efectuate prin grija Directiei patrimoniu - urbanism.

Art.5. Prevederile prezentei hotarâri modifica si completeaza H.C.L. nr. 14/2001 si nr. 137/2001 ale Consiliului Local al municipiului Sibiu.

Art.6. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotarâri.

 

Adoptată în Sibiu , la data de 31.01.2002

 

PREŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola

   Anexa nr. 1

PROPUNERI UNITATI DE LOCUIT

PE TERENUL SITUAT ÎN ZONA TILISCA – TRANSMIS ÎN FOLOSINTA GRATUITA CATRE ANL , DESTINAT CONSTRUIRII DE LOCUINTE CU CREDITE IPOTECARE

Nr. crt.
Amplasamentul
Nr. bloc vila
Supr.teren – mp -
Tip constr.
Propuneri unitati de locuit
Regim înaltime
Nr.ap.
1. Str. Tilisca nr. 38 Nr.11 (LIA) 460 mp. Corp A D+P+E+2M 14 ap.
2. Str. Tilisca nr. 36
Nr. 12 ( CRISTINA )
460 mp. Corp A D+P+E+2M 16 ap.
3. Fundatura Brazilor nr. 19 Nr. 18 (FLAVIA ) 460 mp. Corp A D+P+E+2M 14 ap.
4. Fundatura Brazilor nr. 20 Nr. 19 ( MONICA ) 668 mp. Corp A D+P+E+2M 14 ap.
  TOTAL – 4 BUC.   2.048 mp.