Hotărârea nr. 79/2002

HOTÃRÂREA NR. 79 privind modificarea si completarea Hotarârii nr. 8/1997 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
02h79

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 79

privind modificarea si completarea Hotarârii nr. 8/1997 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 30.05.2002,

Analizând raportul nr. 50547/21.05.2002 Întocmit de Directia Patrimoniu prin care se propune modificarea Hotarârii nr. 8/1997 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale , buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului ,

În conformitate cu dispozitiile art. 10 din Legea nr. 50/1991 modificata si completata prin Legea nr. 453/2001, ale Legii nr. 219/1998 precum si ale art. 55 si 56 din Legea nr. 24/2000,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. f si h , ale art. 125 precum si ale art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.I.Se modifica si se completeaza art.2 din Hotarârea nr. 8/1997 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu si va avea urmatorul continut :

" Art.2. Se aproba concesionarea , prin licitatie publica, pentru constructia de locuinte, a urmatoarelor loturi de teren situate ĂŽn Cvartal Strand II, tronson B, identificate ĂŽn C.F. nr. 13964/A Sibiu cu nr. top 7074/5/6/8, 7074/5/6/22, 7074/5/6/44, 7074/5/6/45, 7074/5/6/46, 7074/5/6/47, 7074/5/6/48, 7074/5/6/49, 7074/5/6/50, 7074/5/6/51, 7074/5/6/52, 7074/5/6/53, 7074/5/6/54, 7074/5/6/55, 7074/5/6/56, 7074/5/6/57, 7074/5/6/58, 7074/5/6/59, 7074/5/6/60, 7074/5/6/61, 7074/5/6/62, 7074/5/6/63, 7074/5/6/64, 7074/5/6/65, 7074/5/6/66.
Termenul de concesionare este pe durata existentei constructiilor "

Art.II. Se introduce art. 3 cu urmatorul continut :

"Art.3. Pretul de pornire la licitatie este de 949.507 lei (zona II ) , valabil pâna la data de 30.04.2002, pret ce va fi actualizat cu indicii de inflatie Înaintea desfasurarii fiecarei sedinte de licitatie. "

Art.III. Se introduce art. 4 cu urmatorul continut :

" Art.4. Nu fac obiectul modificarilor de pret , loturile pentru care au fost Încheiate contracte de concesiune pâna la data adoptarii prezentei hotarâri. "

Art.IV. Articolul 3 devine art. 5 si va avea urmatorul continut :

"Art.5. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri "

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 30.05.2002

 

PREÂŞEDINTE
Doru Calin Popa CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola