Hotărârea nr. 78/2002

HOTÃRÂREA NR. 78 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii "Modernizare Bulevardul Mihai Viteazu ,Tronson Calea Dumbravii - str. O.Goga, Municipiul Sibiu
02h78

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 78

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii "Modernizare Bulevardul Mihai Viteazu ,Tronson Calea Dumbravii - str. O.Goga, Municipiul Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 30.05.2002,

Analizând raportul nr. 48443/15.05.2002 prin care Directia Tehnica propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii "Modernizare B-dul Mihai Viteazu , Tronson Calea Dumbravii - str. O. Goga, Municipiul Sibiu,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin.5 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. m precum si ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico - economici la obiectivul de investitii "Modernizare Bulevardul Mihai Viteazu, Tronson Calea Dumbravii - str. O. Goga, Municipiul Sibiu, dupa cum urmeaza :

a) Indicatori economici

Valoare : Total : 18.875.000,0 mii lei
din care C+ M: 18.315.000,0 mii lei

b) Indicatori tehnici

Suprafete carosabile : 11.040 mp
Suprafete trotuare : 4.880 mp
Suprafete zone verzi: 3.340 mp

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 30.05.2002

 

PREÂŞEDINTE
Doru Calin Popa CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola