Hotărârea nr. 77/2002

HOTÃRÂREA NR. 77 privind garantarea cu venituri proprii a cofinantarii obiectivului de investitii "Modernizarea sistemelor de apa si canalizare din Municipiul Sibiu " în completarea finantarii asigurate din fonduri ISPA
02h77

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 77

privind garantarea cu venituri proprii a cofinantarii obiectivului de investitii "Modernizarea sistemelor de apa si canalizare din Municipiul Sibiu " ĂŽn completarea finantarii asigurate din fonduri ISPA

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 30.05.2002,

Analizând raportul nr. 48445/15.05.2002 Întocmit de Directia Tehnica si expunerea de motive nr. 48265/2002 Întocmita de S.C. Apa - Canal S.A. prin care se propune garantarea cu venituri proprii a cofinantarii obiectivului de investitii "Modernizarea sistemelor de apa si canalizare din Municipiul Sibiu " În completarea finantarii asigurate din fonduri ISPA,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului ,

În conformitate cu prevederile art. 49 alin.2 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, completata prin Legea nr. 337/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 219/2000,

În temeiul art. 38 alin.2 lit. d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba participarea la cofinantarea obiectivului de investitii "Modernizarea sistemelor de apa si canalizare din Municipiul Sibiu " ĂŽn completarea finantarii asigurate din fonduri externe ISPA.

Art.2. Cota de participare se va stabili ĂŽn urma admiterii la finantare a aplicatiei ISPA.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 30.05.2002

 

PREÂŞEDINTE
Doru Calin Popa CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola