Hotărârea nr. 76/2002

HOTÃRÂREA NR. 76 privind modificarea si completarea Hotarârii nr. 52/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
02h76

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 76

privind modificarea si completarea Hotarârii nr. 52/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 30.05.2002,

Analizând raportul nr. 50925/22.05.2002 prin care Serviciul resurse umane propune modificarea Hotarârii nr. 52/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice , respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor ,

În conformitate cu dispozitiile art. 55 si 56 din Legea nr. 24/2000,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. e si i si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.I. Se modifica si se completeaza articolul 1 din Hotarârea nr.52/2002 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu si va avea urmatorul continut :

" Art.1. Se aproba organizarea Complexului Baia Neptun ca serviciu public de interes local, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, Începând cu data de 01.07.2002. "

Art.II. Se completeaza Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 52/2002 umând ca la CAP. VI - Dispozitii Finale sa se introduca pct. 18 cu urmatorul continut :

" CAP.VI - DISPOZITII FINALE

18. Personalul angajat În prezent la Complexul Baia Neptun se transfera În interesul serviciului , Începând cu data de 01.07.2002, la serviciul public Complex Baia Neptun . "

Art.III. Se modifica statul de functii aprobat prin anexa nr. 4 la H.C.L. 52/2002 pentru Complexul Baia Neptun, astfel : - un post de muncitor, ĂŽn prezent vacant, se transforma ĂŽn referent IA.

Art.IV. Functiile de conducere de sef serviciu public si contabil sef vor fi Îndeplinite prin delegare de atributii, pâna la ocuparea acestora prin concurs.

Art.V. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 30.05.2002

 

PREÂŞEDINTE
Doru Calin Popa CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola