Hotărârea nr. 75/2002

HOTÃRÂREA NR. 75 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD - Statie livrare carburanti - str. Agricultorilor"
02h75

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 75

privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD - Statie livrare carburanti - str. Agricultorilor"

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 30.05.2002,

Analizând Expunerea de motive a d-nilor consilieri Niculescu M. , Banciu Ioan, Rascarache C-tin, Stroie Ioan, Danulet Iancu si Raportul cu nr. 46715/09.05.2002 prin care Directia Urbanism, propune avizarea documentatiei PUD - Statie livrare carburanti str. Agricultorilor, conform proiect nr. 07/2001 elaborat de S.C. SATINA S.R.L.

Având În vedere Hotarârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a P.U.G. Sibiu si Regulamentul local de urbanism;

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului Înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu dispozitiile art. 25 si 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 si ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001, ale art. 1 alin. 2,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. " g " si " k " si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba documentatia de urbanism -" PUD - Statie livrare carburanti - str. Agricultorilor ", conform proiect nr. 07/2001, elaborat de S.C. SATINA S.R.L. cu respectarea conditiilor din avize

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 30.05.2002

 

PREÂŞEDINTE
Doru Calin Popa CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola