Hotărârea nr. 74/2002

HOTÃRÂREA NR. 74 privind darea în folosinta gratuita Asociatiei tineretului sibian "TINSIB" , a spatiului situat în Sibiu str. I.Lupas nr. 4
02h74

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 74

privind darea ĂŽn folosinta gratuita Asociatiei tineretului sibian "TINSIB" , a spatiului situat ĂŽn Sibiu str. I.Lupas nr. 4

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 30.05.2002,

Analizând raportul nr. 50196/20.05.2002 prin care Directia patrimoniu propune darea În folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani a spatiului cu alta destinatie decât aceea de locuinta situat În Sibiu str. I.Lupas nr. 4,Asociatiei tineretului sibian "TINSIB"

Având În vedere adresa nr. 2771/19.04.2002 a S.C.Urbana S.A prin care se face cunoscut Primariei Sibiu faptul ca actualul detinator al spatiului Asociatia Culturala "ICAR "renunta la contractul de Închiriere pentru spatiul mentionat În favoarea Asociatiei "TINSIB"

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale , buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. "g", ale art. 126 si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se da În folosinta gratuita, pe o perioada de 5 ani, Asociatiei tineretului sibian "TINSIB"spatiul cu alta destinatie decât aceea de locuinta , În suprafata de 5,60 mp. , situat În Sibiu, str. I. Lupas nr. 4.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu si S.C.Urbana S.A. vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 30.05.2002

 

PREÂŞEDINTE
Doru Calin Popa CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola