Hotărârea nr. 73/2002

HOTÃRÂREA NR. 73 privind aprobarea tarifelor aplicabile pentru serviciile prestate de Serviciul public cadastru, agricultura si disciplina în constructii
02h73

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 73

privind aprobarea tarifelor aplicabile pentru serviciile prestate de Serviciul public cadastru, agricultura si disciplina în constructii

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 30.05.2002,

Analizând raportul nr. 50195/20.05.2002 prin care Serviciul public cadastru, agricultura si disciplina în constructii propune aprobarea tarifelor aplicabile pentru serviciile prestate,

Având în vedere Hotarârea nr. 162/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei pentru servicii publice si comert,

În conformitate cu dispozitiile O.G. nr. 10/2000 modificata si completata prin Legea nr. 795/2001 si Ordinul nr. 574/2002 ,

În temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit. d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se aproba tarifele aplicabile pentru serviciile prestate de serviciul public cadastru, agricultura si disciplina în constructii, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Conducatorul serviciului public cadastru, agricultura si disiplina în constructii va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata în Sibiu la data de 30.05.2002

 

PREŞEDINTE
Doru Calin Popa CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1

Anexa nr.1 la H.C.L.73/2002

Tarife aprobate pentru serviciile prestate de serviciul public cadastru, agricultura si disciplina în constructii

1. Tarife pentru bunuri imobile situate în extravilan

Tarife aprobate pentru serviciile prestate de serviciul public cadastru, agricultură şi disciplină în construcţii

  1. Tarife pentru bunuri imobile situate în extravilan
  2.  
Nr.crt Planuri de amplasament şi delimitare pentru bunuri imobile până la 0,5 ha 0,5 – 1,5 ha 1,5 – 5,0 ha 5,0 – 10 ha peste 10 ha
Tarif mii lei Tarif mii lei Tarif mii lei Tarif mii lei Tarif mii lei
1. Cu suprafeţe neocupate de construcţii 1,170 2,340 3,510 4,290 5,070
390 *)

*) Se adaugă la valoarea tarifului pentru fiecare hectar în plus ; rotunjirile la hectare întregi se fac astfel:
- pentru ce depăşeşte 0,5 ha, în plus
-pentru ce nu depăşeşte 0,5 ha , în minus

Notă: Pentru suprafeţe ocupate cu construcţii, situate în extravilan , tarifele vor fi cele practicate în cazul bunurilor imobile situate în intravilan

  1. Tarife pentru bunuri imobile situate în intravilanul Municipiului Sibiu
  2.  
Nr. crt. Planuri de amplasament şi delimitare pentru bunuri imobile până la 200 mp 200 – 500 mp 500 – 800 mp 800 – 1500 mp 1500– 3000 mp peste 3000 mp
Tarif mii lei Tarif mii lei Tarif mii lei Tarif mii lei Tarif mii lei Tarif mii lei
1. Cu suprafaţa ocupată de construcţii 0 – 10% 1.950 2.340 2.730 3.120 3.510 4.290
1.170 *)
2. Cu suprafaţa ocupată de construcţii 10– 30% 2.145 2.535 2.925 3.315 3.705 4.485
1.248 *)
3. Cu suprafaţa ocupată de construcţii 30– 50% 2.340 2.730 3.120 3.510 3.900 4.680
1.326 * )
4. Cu suprafaţa ocupată de construcţii 50– 70% 2.535 2.925 3.315 3.705 4.095 4.875
1.365 *)
5. Cu suprafaţa ocupată de construcţii 70– 90% 2.730 3.120 3.510 3.900 4.290 5.070
1.443 *)
6. Cu suprafaţa ocupată de construcţii peste 90% 2.925 3.315 3.705 4.095 4.485 5.265
1.521 *)
*) Se adaugă la valoarea tarifului pentru fiecare 1000 m ² în plus; rotunjirile la 1000 m ² întregi se fac astfel : - pentru ce depăşeşte 500 mp în plus
-pentru ce nu depăşeşte 500 mp, în minus
  1. Tarife pentru releveele construcţiilor
Nr. crt. Relevee ale construcţiilor Execuţie Actualizare
Tarif mii lei Tarif mii lei
1. Locuinţe 1.040 720
2. Construcţii cu altă destinaţie 1.170 585
3. Garsonieră 1.170 580
4. Apartament cu 2 camere 1.300 580
5. Apartament cu 3 camere 1.430 650
6. Apartament cu 4 camere 1.560 780
7. Apartament cu mai mult de 4 camere **) 1.560 780
400 *) 200 *)

*) 400.000 lei, respectiv 200.000 lei, se adaugă la valoarea propusă pentru fiecare cameră în plus.
**) În această categorie intră şi construcţiile tip vile cu mai mult de 4 camere

NOTĂ :
- Tarifele includ T.V.A.
- Tarifele nu includ taxa de avizare/recepţionare la Oficiul Judeţean de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, taxa pentru eliberarea Certificatului de Urbanism şi taxa de întabulare în Cartea Funciară