Hotărârea nr. 72/2002

HOTÃRÂREA NR. 72 privind modificarea si completarea statului de functii si a obiectului de activitate la serviciul public "Centrul financiar Crese Sibiu"
02h72

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 72

privind modificarea si completarea statului de functii si a obiectului de activitate la serviciul public "Centrul financiar Crese Sibiu"

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 30.05.2002,

Analizând raportul nr. 40618/16.04.2002 prin care Centrul financiar Crese Sibiu solicita modificarea si completarea statului de functii si a obiectului de activitate ,

Având În vedere Hotarârea nr. 181/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art. 55 si 56 din Legea nr. 24/2000,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "e" si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba modificarea si completarea statului de functii pentru serviciul public Centrul financiar Crese , conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre si se abroga anexa nr. 4 a H.C.L. nr. 181/2001 având acelasi obiect de reglementare.

Art.2. Se aproba modificarea si completarea art. 1 din Hotarârea nr. 181/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, În sensul ca obiectul de activitate al Centrului financiar Crese Îl constituie Îngrijirea si educarea copiilor cu vârsta cuprinsa Între 0 si 3 ani, restul continutului râmânând neschimbat.

Art.3. Conducatorul serviciului public Centrul financiar Crese va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 30.05.2002

 

PREÂŞEDINTE
Doru Calin Popa CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1

STAT DE FUNCTII
pentru Serviciul Public Centrul Financiar Crese

Nr. crt. Denumirea functiei Nivel studii Nr. posturi aprobate Nr. posturi vacante
1 Sef centru - inspector de specialitate gr. I A S 1  
2 Contabil sef - inspector de specialitate gr. I A S 1  
3 Referent tr. I A M 2  
4 Referent C II/1 M 1  
5 Muncitor tr. I G 1  
CRESA NR. 1 (Dealului)
6 Asistent medical sef - asistent med. pediatrie PL 1  
7 Asistent medical principal pediatrie PL 1  
8 Infirmiera G 7  
9 Spalatoreasa G 1  
10 Ingrijitoare G 2  
11 Muncitor tr. II G 1  
CRESA NR. 2 (Terezian)
12 Asistent medical sef - asist. med.princ. pediatrie PL 1  
13 Infirmiera G 5  
14 Ingrijitoare G 1  
15 Muncitor tr. III G 1  
CRESA NR. 3 (Cedonia)
16 Asistent medical sef - asist. med.princ. pediatrie PL 1  
17 Asistent medical principal pediatrie PL 1  
18 Infirmiera G 6  
19 Ingrijitoare G 1  
CRESA NR. 4 (Calea Poplacii)
20 Asistent medical sef - asist. med.princ. pediatrie PL 1  
21 Asistent medical principal pediatrie PL 1 1
22 Infirmiera G 10  
23 Spalatoreasa G 1  
24 Ingrijitoare G 1  
25 Muncitor tr. II G 1  
26 Muncitor necalificat G 1  
CRESA NR. 5 (Vasile Aaron)
27 Asistent medical sef - sora medic. princ. pediatrie M 1  
28 Asistent medical medicala PL 1  
29 Infirmiera G 3  
CRESA NR. 6 (Oituz)
30 Asistent medical sef - asist. med.princ. pediatrie PL 1  
  Asistent medical medicala PL 1  
31 Infirmiera G 4  
32 Ingrijitoare G 1  
CRESA NR. 7 (Treboniu Laurian)
33 Asistent medical sef - sora medic. princ. pediatrie M 1  
34 Infirmiera G 3  
35 Ingrijitoare G 1  
CRESA NR. 8 (Hipodrom III)
36 Asistent medical sef - asist. med.princ. pediatrie PL 1  
37 Asistent medical medicala PL 0  
38 Infirmiera G 4  
CRESA NR. 9 (Euroconf)
39 Asistent medical sef - asist. med.princ. pediatrie PL 1  
40 Asistent medical principal pediatrie PL 1  
41 Infirmiera G 4  
  TOTAL CENTRUL FINANCIAR CRESE   80 1