Hotărârea nr. 71/2002

HOTÃRÂREA NR. 71 privind modificarea si completarea statului de functii, a organigramei si a regulamentului de functionare la Serviciul public de cadastru, agricultura si disciplina în constructii
02h71

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 71

privind modificarea si completarea statului de functii, a organigramei si a regulamentului de functionare la Serviciul public de cadastru, agricultura si disciplina ĂŽn constructii

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 30.05.2002,

Analizând raportul nr. 50131/20.05.2002 prin care Serviciul resurse umane propune modificarea si completarea statului de functii, a organigramei si a regulamentului de functionare la serviciul public de cadastru, agricultura si disciplina În constructii,

Având În vedere Hotarârile nr. 162/2001 si nr.239/2001 ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art. 55 si 56 din Legea nr. 24/2000,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "e" si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1.Se aproba modificarea statului de functii aprobat prin H.C.L. nr. 162/2001 pentru serviciul public de cadastru, agricultura si disciplina ĂŽn constructii, dupa cum urmeaza :

1) - functia de executie corespunzatoare postului de contabil sef se transforma din inspector de specialitate II ĂŽn inspector de specialitate IA;
2) - functia de executie corespunzatoare postului de sef birou cadastru - agricol se transforma din inspector de specialitate IA ĂŽn inspector de specialitate II;
3) - posturile de referent II si casier II din cadrul Biroului cadastru - agricol se transforma ĂŽn posturi de referent I si casier I;
4) - 2 posturi de inspector I din cadrul Biroului cadastru - agricol se transforma ĂŽn posturi de inspector II;

Art.2 Se aproba suplimentarea unui numar de 3 posturi pentru Biroul de Autorizare si Verificare a Transporturilor Rutiere , modificându-se corespunzator organigrama si statul de functii la Serviciul de cadastru, agricultura si disciplina În constructii, astfel :

1) un post de inspector de specialitate gr.IA (S) - sef birou
2) doua posturi inspector gr.I, studii medii

Art.3. Se completeaza anexa nr. 2 la H.C.L. nr.162/2001 , urmând ca la Cap.2 "Obiectul de activitate " sa se introduca lit." o "si " p "cu urmatorul continut :

" Cap.2 - Obiectul de activitate pct.5

o - elibereaza autorizatii speciale de transport , conform O.G. nr. 79/2001 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor ;

p - va urmari respectarea dispozitiilor legale privind autorizatiile speciale de transport si va lua, atunci când va fi cazul, masuri de sanctionare si /sau masuri de recuperare a sumelor datorate de catre transportatori "

Art.4. Conducatorul serviciului public de cadastru. agricultura, si disciplina În constructii va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 30.05.2002

 

PREÂŞEDINTE
Doru Calin Popa CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola