Hotărârea nr. 70/2002

HOTÃRÂREA NR. 70 privind modificarea Statului de functii la Serviciul public Administratia Pietelor Sibiu
02h70

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 70

privind modificarea Statului de functii la Serviciul public Administratia Pietelor Sibiu

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 30.05.2002,

Analizând raportul nr.50125/20.05.2002 Întocmit de Serviciul resurse umane prin care se propune modificarea statului de functii la serviciul public Administratia pietelor Sibiu, În sensul transformarii unui post de referent IA cu studii medii În post de inspector de specialitate gr.III cu studii superioare , si a unui post de muncitor În acela de casier ,

Având În vedere solicitarea Înregistrata cu nr. 42628/22.04.2002 a serviciului public Administratia pietelor Sibiu,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art. 55 si 56 din Legea nr. 24/2000,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. "e" si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba modificarea Statului de functii la Serviciul public Administratia pietelor Sibiu , astfel :
- un post de referent I A, studii medii se transforma ĂŽn post de inspector de specialitate gr.III ;
- un post de muncitor se transforma ĂŽn post de casier I.

Art.2 Conducatorul serviciului public Administratia pietelor Sibiu va asigura executarea prezentei hotarâri.

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 30.05.2002

 

PREÂŞEDINTE
Doru Calin Popa CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola