Hotărârea nr. 7/2002

HOTĂRÂREA NR. 7 privind modificarea Planului urbanistic de detaliu Zona Tilisca (Modificată de HCL NR. 208/2002)
02h7

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 7

privind modificarea Planului urbanistic de detaliu Zona Tilisca

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 31.01.2002,

Analizând raportul nr. 7385/23.01.2002 prin care Directia Patrimoniu - urbanism propune aprobarea documentatiei de urbanism "Modificare PUD Zona Tilisca " conform proiect nr. 38 /2000 Întocmit de arh. Adrian Gândila ,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului Înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu dispozitiile art. 25 si 56 din Legea nr. 350/2001 si ale art. 2 alin.2 din Legea nr. 50/1991, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "f" si "k" si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se aproba documentatia de urbanism "Modificare PUD Zona Tilisca ", conform proiect nr. 38/2000 Întocmit de arh. Gândila Adrian si reglementarea juridica a terenului aferent constructiilor de locuinte ,conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Prevederile prezentei hotarâri modifica În mod corespunzator Hotarârea nr. 14/2001 a Consiliului Local al municipiului Sibiu.

Art.3. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 31.01.2002

 

PREÂŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1

            Lista blocurilor vila  si a complexelor de  blocuri pentru  tineret zona  Tilisca

Nr.crt. Denumire blocuri Identificare nr.top. Suprafata teren aferent Apartenenta Autorizatie de construire
1. Bloc nr.1(Irina) 7387/1/1/1/3 1.082 mp. ANL  
2. Bloc nr. 2 (Elena) 7387/1/1/1/2 1.123 mp. ANL  
3. Bloc nr.3 (Violeta) 7387/1/1/1/11 818 mp. ANL  
4. Bloc nr.4 (Raluca) 7387/1/1/1/7 738 mp. ANL  
5. Bloc nr. 5(Iuliana) 7387/1/1/1/8 732 mp. ANL  
6. Bloc nr. 6 (Laura) 7387/1/1/1/12 856 mp. ANL  
7. Bloc nr. 7 (Julie) 7387/1/1/1/9 284 mp. ANL  
8. Bloc nr. 8 (Narcis) 7387/1/1/1/14 275 mp. ANL  
9. Bloc nr.9 (Marcela) 7387/1/1/1/24 231 mp. INSIB  
10. Bloc nr.10 (Corina) 7387/1/1/1/25 460 mp. INSIB  
11. Bloc nr.11 (Lia) 7387/1/1/1/26 460 mp. ANL  
12. Bloc nr.12 (Cristina) 7387/1/1/1/27 460 mp. ANL  
13. Bloc nr.16 (Mioara) 7387/1/1/1/23 376 mp. INSIB  
14. Bloc nr. 17 (Anca) 7387/1/1/1/22 370 mp. INSIB  
15. Bloc nr. 18 (Flavia) 7387/1/1/1/21 460 mp. ANL  
16. Bloc nr. 19 (Monica) 7387/1/1/1/16 668 mp. ANL  
17. Bloc nr. 30 7387/1/1/1/30 3.033 mp.    
18. Bloc nr. 32 7387/1/1/1/32 1.766 mp.    
19. Bloc nr. 34 7387/1/1/1/34 1.000 mp.    
  TOTAL blocuri 19   15.182 mp.