Hotărârea nr. 69/2002

HOTĂRÂREA NR. 69 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Revocată de HCL NR. 233/2005)
02h69

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 69

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din data de 30.05.2002,

Analizând expunrea de motive nr. 49953/2002 a d-nilor consilieri municipali Banciu Ioan, Rascarache C-tin, Niculescu Mircea si raportul nr 31136/19.03.2002 întocmit de Directia Administratie Locala privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu ,

Având în vedere aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si functionare a consiliilor locale si în scopul respectarii legalitatii si asigurarii conditiilor optime pentru desfasurarea activitatii membrilor consiliului local,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice , respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu prevederile art.60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative si ale O.G. nr. 35/2002,

În temeiul prevederilor art.38, alin.(2), lit."b" precum si ale art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu conform anexei nr. I care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârea nr. 106/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, având acelasi obiect de reglementare.

 

Adoptata în Sibiu la data de 30.05.2002

 

PREŞEDINTE
Doru Calin Popa CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa 1 la H.C.L. nr. 69/2002

JUDEŢUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

În conformitate cu prevederile Constituţiei României şi ale Legii nr. 215/2001 administraţia publică în unităţile administrativ – teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice , eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.

Autonomia locală este numai administrativă şi financiară şi reprezintă dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor publice locale de a soluţiona şi gestiona în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, pe baza şi în limitele prevăzute de lege.

Municipiul Sibiu, ca unitate administrativ – teritorială este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină, care posedă un patrimoniu şi are iniţiativă în tot ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale, exercitându-şi, în condiţiile legii, autoritatea pe teritoriul delimitat prin lege .

Consiliul Local al Municipiului Sibiu este autoritatea deliberativă a administraţiei publice, care funcţionează autonom, asigură realizarea autonomiei locale şi rezolvarea treburilor publice din municipiu, în condiţiile prevăzute de lege.

În scopul respectării legalităţii şi asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii, se adoptă următoarele norme, care constituie regulamentul de funcţionare şi organizare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

CAPITOLUL I

CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Art.1. Consiliul Local al Municipiului Sibiu este ales prin vot universal egal, direct, secret şi liber exprimat în condiţiile stabilite de Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale ( republicată), cu modificările şi completările ulterioare.

Art.2. Numărul membrilor Consiliului Local se stabileşte prin Ordin al Prefectului, emis în baza prevederilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală.

Art.3. Constituirea Consiliului Local se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi, pentru şedinţa de constituire , se face de către prefect. La şedinţa de constituire poate participa prefectul sau reprezentantul său, precum şi primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.

Art.4. (1) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu se poate asigura acest cvorum şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a doua convocare nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi de biroul electoral de circumscripţie, se va proceda la o nouă convocare, de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii.

(2) În situaţia în care nu se prezintă cel puţin 2/3 din numărul consilierilor

declaraţi aleşi nici la a treia convocare, datorită absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare.

(3) Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizare sau a făcut imposibilă prezenţa acestora , a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră.

(4) Dacă pe listele de candidaţi depuse de partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale ai căror consilieri declaraţi aleşi au lipsit nemotivat mai sunt supleanţi, prin acelaşi ordin prefectul va dispune organizarea unei noi şedinţe de constituire la care vor fi convocaţi supleanţii.

(5) Dacă pe listele de candidaţi ale partidelor în cauză nu mai sunt supleanţi sau aceştia refuză la rândul lor să se prezinte la şedinţă , prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin.2 . Alegerile se vor organiza în condiţiile Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , în cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului, şi la acestea vor putea participa toate partidele politice , alianţele politice sau alianţele electorale care au depus iniţial liste de candidaţi, precum şi candidaţii independenţi care nu au fost declaraţi aleşi la alegerile anterioare.

(6) Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.

Art.5. (1) Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul

acestuia care îl invită pe cel mai în vârstă consilier să preia conducerea lucrărilor şedinţei, asistat de 2 consilieri. Asistenţi ai preşedintelui de vârstă vor fi desemnaţi cei mai tineri consilieri.

(2) După preluarea conducerii şedinţei se dispune o pauză în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali, iar secretarul municipiului Sibiu prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie . Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.

(3) Dacă primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul acestuia va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una din cele două funcţii.

(4) Prevederile alin.3 se aplică numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată.

(5) În cazul în care procedura de validare a mandatului primarului nu a fost finalizată, opţiunea scrisă pentru una din cele două funcţii se va prezenta în prima şedinţă a consiliului local.

Art.6. (1) Pe întreaga durată a mandatului, se alege dintre consilieri, prin vot deschis, exprimat prin ridicare de mâini, o comisie de validare compusă din 5 membri.

(2) Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri constituite potrivit art.5 alin.2 ; numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauză.

(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin adoptarea unei hotărâri, cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire.

(4) Comisia de validare îşi alege un preşedinte şi un secretar, cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă

Art.7. (1) După alegerea comisiei de validare se dispune o nouă pauză în timpul căreia va fi examinată de către comisia de validare legalitatea alegerii fiecărui consilier pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă şi se elaborează propunerile de validare sau invalidare a mandatelor.

În acest scop se încheie un proces – verbal după modelul din anexa nr.1 la prezentul Regulament.

(2) Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat , a fost ales şi consilier şi optează pentru funcţia de primar sau dacă consilierii care deţin funcţii incompatibile optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe aceeaşi listă, în ordinea în care cei în cauză au fost înscrişi pe lista de candidaţi.

(3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia de validare numai dacă :

  1. aceasta a constatat că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate stabilite expres prin lege
  2. dacă alegerea s-a făscut prin fraudă electorală constatată de către biroul electoral , potrivit prevederilor Legii nr. 70/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Invalidarea mandatului de consilier se va propune şi în cazurile prevăzute la alin. 2.

(4) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi sau invalidaţi în lipsă .

Art.8. Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul

deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot. Rezultatul validării mandatelor se consemnează într-o hotărâre care se comunică de îndată consilierilor care au absentat motivat la şedinţă.

Art.9. (1) Consilierii ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului local următorul jurământ în limba română :

“ Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună credinţă , tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Sibiu. Aşa să-mi ajute Dumnezeu !”

(2) Jurământul se depune după următoarea procedură : secretarul municipiului Sibiu va da citire jurământului, după care consilierii validaţi se vor prezenta , în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate , pe care se află Constituţia şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi , dacă este cazul pe Biblie , va pronunţa cuvântul “jur”, după care va semna jurământul de credinţă, care va fi imprimat pe un formular special.

(3) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare , iar al doilea se înmânează consilierului

(4) Consilierii care se declară atei sau care au o altă credinţă decât cea creştină pot depune jurământul fără formulă religioasă. În acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă .

(5) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt care se consemnează în procesul – verbal al şedinţei. În astfel de situaţii se va supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic , alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele politice şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauză.

Art. 10. După validarea mandatelor şi depunerea jurământului de către cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului, preşedintele de vârstă declară legal constituit Consiliul local al municipiului Sibiu, constituirea fiind consemnată prin hotărâre.

Art.11. (1) Hotărârile privind alegerea comisiei de validare , de validare a mandatelor consilierilor , de declarare a consiliului ca legal constituit şi pentru alegerea preşedintelui de şedinţă se semnează de preşedintele de vârstă şi de cei 2 asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretarul municipiului.

(2) După declararea ca legal constituit , consiliul local alege dintre membrii săi, un preşedinte de şedinţă care va conduce în continuare şedinţa consiliului local şi va semna hotărârile adoptate de acesta.

CAPITOLUL 2

ORGANIZAREA CONSILIULUI

SECŢIUNEA I

Preşedintele de şedinţă

Art.12. (1) Lucrările şedinţei sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, ales prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, care va conduce în continuare şedinţa consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta. Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în hotărâre.

Art.13. (1) Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:

  1. conduce şedinţele consiliului local ;
  2. supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării , cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor;
  3. semnează hotârârile adoptate de consiliul local , chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora , precum şi procesul – verbal;
  4. asigură respectarea ordinii în timpul şedinţelor , conform dispoziţiilor prezentului regulament.
  5. supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului ;
  6. aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de statutul aleşilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.

(2) Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege , de prezentul regulament sau însărcinări date de consiliul local.

SECŢIUNEA a II – a

Viceprimarii

Art.14. (1) Municipiul Sibiu are doi viceprimari aleşi din rândul consilierilor. Viceprimarii nu pot fi în acelaşi timp şi consilieri.

Art.15. (1) Alegerea viceprimarilor municipiului Sibiu se face succesiv de către consiliul local din rândul membrilor săi, cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie.

Art.16.(1) Procedura de alegere a viceprimarilor se va desfăşura după cum urmează :

a) propunerea candidatului pentru funcţia de viceprimar se face de către primar, grupurile de consilieri sau consilieri;

b) candidaturile pentru funcţia de viceprimar se înregistrează la secretariatul şedinţei;

c) preşedintele de şedinţă va dispune o pauză în care secretariatul şedinţei va completa buletinele de vot în ordinea în care au fost înregistrate propunerile şi va aplica pe verso ştampila Consiliului Local;

d) prin grija secretariatului şedinţei vor fi distribuite consilierilor buletinele de vot completate cu numele şi prenumele precum şi apartenenţa politică a fiecărui consilier;

e) consilierii vor bara printr-o linie orizontală numele candidatului( candidaţilor ) pe care nu doresc să-l aleagă , rămânând nebarat numele celui pe care doresc să-l voteze şi vor împături buletinul de vot astfel încât să asigure secretul votului;

f) exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată care să asigure secretizarea votului;

g) la ieşirea din cabină , buletinele de vot vor fi introduse într-o urnă volantă;

h) numărătoarea voturilor şi consemnarea rezultatului votării într-un proces –verbal , vor fi realizate de comisia de validare;

(2) În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu va obţine majoritatea prevăzută la art.15 din prezentul regulament , se va organiza un al doilea tur de scrutin, la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri .

(3) În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin , la care vor participa numai candidaţii care se află în această situaţie . Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi

(4) Procedura descrisă la alin.1, 2 şi 3 va fi repetată întocmai pentru alegerea celuilalt viceprimar

(5) Secretarul municipiului Sibiu va face cunoscută procedura de alegere a viceprimarilor înainte de începerea operaţiunilor stabilite la alineatele anterioare.

Art.17. Alegerea viceprimarilor va fi consemnată într-o hotărâre a Consiliului Local . Prin aceeaşi hotărâre, consiliul local ia act de încetarea mandatelor de consilieri ale viceprimarilor , în locul acestora fiind validaţi, în cadrul următoarei şedinţe, primii supleanţi aflaţi pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă conducerea acestora confirmă, în scris, că persoanele în cauză sunt membri ai partidului respectiv.

Art.18.(1) Durata mandatului viceprimarilor este egală cu cea a mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatele viceprimarilor , fără vreo altă formalitate.

(2) Viceprimarilor li se aplică incompatibilităţile prevăzute de legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală

SECŢIUNEA a 3-a

Comisiile de specialitate

Art..19. După alegerea viceprimarilor ,Consiliul Local al Municipiului Sibiu, legal constituit, îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, după cum urmează :

 1. Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.
 2. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
 3. Comisia de comerţ şi servicii publice.
 4. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
 5. Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement.

Art. 20. Pot fi membrii ai comisiilor de specialitate numai consilierii, cu excepţia viceprimarilor.

Art.21. (1) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local , în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului

(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri , iar a consilierilor independenţi, de către consiliu , avându-se în vedere de regulă, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea

(3) Un consilier poate face parte dintr-o singură comisie de specialitate.

Art.22. (1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.

(2) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local sau din afara acestuia , în special de la unităţile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei .

(3) Şedinţele comisiei de specialitate sunt , de regulă, publice. Comisia poate hotărâ ca la dezbaterile sale să fie prezente şi alte persoane interesate sau reprezentanţi ai mass – media

(4) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.

 

Art.23. Fiecare comisie de specialitate îşi alege , prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun , câte un preşedinte şi un secretar.

Art.24. (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale :

  1. analizează proiectele de hotărâri care urmează a fi supuse dezbaterii şi adoptării consiliului local ;
  2. se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare ;
  3. întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri , pe care le prezintă consiliului local

(2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii sau însărcinări date

de consiliul local , dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

Art.25. (1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale :

  1. asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii de specialitate ale consiliului local municipal;
  2. convoacă şedinţele comisiei ;
  3. conduce şedinţele comisiei ;
  4. prezintă comisiei proiectele de hotărâri sau celelalte probleme repartizate comisiei;
  5. propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar ;
  6. participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
  7. susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie ;
  8. anunţă rezultatul votării,pe baza datelor comunicate de secretar ;

(2) Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la

activitatea comisiei , prevăzute de lege, de prezentul regulament sau stabilite de consiliul local.

Art.26. (1) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

  1. efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei ;
  2. numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra rezultatului votării;
  3. asigură redactarea avizelor şi proceselor – verbale, etc.;

(2) Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedintele acesteia.

Art.27. (1) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedinte, cu cel puţin 3 zile înainte .

(2) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui . Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme .

(3) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie.

(4) În caz de absenţă la şedinţa comisiei consilierului în cauză nu i se acordă indemnizaţie de şedinţă . Dacă absenţele continuă , fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate aplica sancţiunile prevăzute în competenţa sa de Statutul aleşilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni statutare.

Art.28. Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară cu cel puţin 10 zile înaintea şedinţelor consiliului, de regulă în ziua de luni a săptămânii precedente celei în care se va desfăşura şedinţa consiliului local, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.

Art.29. (1) Avizul comisiei se redactează prin grija secretarului acesteia , pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii comisiei, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenţi.

(2) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat , cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate , cât şi cele respinse.

(3) Avizul întocmit potrivit alin. 1 şi 2 se prezintă Secretarului municipiului , în ziua următoare celei în care s-a ţinut şedinţa , care se va îngriji de multiplicarea şi difuzarea acestuia către consilieri , odată cu ordinea de zi a şedinţei consiliului local.

Art.30. Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare a acestuia.

Art.31. (1) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează , prin grija secretarului acesteia, într-un proces – verbal. După încheierea şedinţei procesul – verbal va fi semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei .

(2) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele – verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor – verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.

Art.32. Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia de specialitate şi compartimentul de resort care au întocmit avizul, respectiv raportul.

Art.33. Activitatea comisiilor de specialitate poate fi verificată printr-o anchetă hotărâtă de consiliul local , la cererea a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.

Art.34. (1) Consiliul local poate hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare , la propunerea consilierilor sau a primarului.

(2) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin.1 , obiectivele şi tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local

(3) Comisia de anchetă va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de aceasta , raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde , dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.

Art.35. Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul şi denumirea acestora , numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi , precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin Hotărârea nr. 6 a consiliului local.

SECŢIUNEA a 4 – a

Alte dispoziţii

Art.36. (1) După validarea alegerii sale, primarul depune în faţa Consiliului Local al Municipiului Sibiu jurământul prevăzut al art. 34 alin.1 din Legea nr. 215/2001.

(2) Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept .

(3) Depunerea jurământului de către primar se organizează în cadrul şedinţei de constituire a Consiliului Local imediat după alegerea preşedintelui de şedinţă ; în cazul în care procedura de validare a primarului nou ales nu a fost finalizată până la această dată, depunerea jurământului se va face într-o şedinţă extraordinară

(4) Depunerea jurământului de către primar va fi precedată de prezentarea rezultatului validării alegerii primarului , de către un judecător desemnat de preşedintele Judecătoriei Sibiu.

Art.37. (1) După depunerea jurământului primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului.

(2) Pe timpul desfăşurării lucrărilor consiliului primarul este obligat să poarte eşarfa.

Art.38. Primarul participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul – verbal de şedinţă.

Art.39. (1) Secretarul municipiului Sibiu participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului.

Secretarului îi revin următoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele consiliului local :

 1. asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie ;
 2. asigură efectuarea lucrărilor de secretariat ;
 3. efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
 4. numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă ;
 5. informează preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local ;
 6. asigură întocmirea procesului – verbal , pune la dispoziţia consilierilor înaintea fiecărei şedinţe procesul – verbal al şedinţei anterioare , asupra conţinutului căruia solicită acordul consiliului ;
 7. asigură întocmirea dosarelor de şedinţă , legarea , numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora ;
 8. urmăreşte ca la deliberare şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile art. 47 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia pbulică locală. Îl informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri ;
 9. prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului ; dacă este cazul , refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale ;
 10. contrasemnează, în condiţiile legii, şi ale prezentului regulament , hotărârile consiliului local pe care le consideră legale.
 11. poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;
 12. acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii , inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu. Asemenea oligaţii revin şi aparatului propriu al consiliului local .

(2) Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

CAPITOLUL III

FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

SECŢIUNEA I

Desfăşurarea şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Art.40. (1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar , la convocarea primarului, de regulă, în ultima zi de joi a fiecărei luni, la ora 14,00

(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea primarului sau, a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului.

(3) Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului municipiului Sibiu, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare.

(4) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă, pentru rezolvarea intereselor locuitorilor municipiului, convocarea consiliului local se poate face de îndată.

(5) În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia.

(6) Ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor municipiului prin presa locală sau afişaj la sediul Primăriei.

(7) În toate cazurile, convocarea se consemnează în procesul – verbal al şedinţei.

Art. 41. La lucrările consiliului local pot fi invitaţi prefectul, preşedintele consiliului judeţean, reprezentanţii acestora, parlamentarii, precum şi alte persoane a căror prezenţă este considerată utilă.

Art.42. (1) Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului sau a consilierilor.

(2) Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate , rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, întrebări – interpelări sau alte probleme propuse de primar sau de consilieri

(3) Problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, care va fi elaborat în termen de maxim 30 de zile de la solicitarea iniţiatorului, precum şi de avizul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor în care consiliul local se întruneşte în şedinţe extraordinare sau în caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă. Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la Secretarul municipiului înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate , spre a putea fi avut în vedere de către această comisie, în temeiul prevăzut de art. 54 alin.2.

Art.43. (1) Proiectul ordinii de zi a şedinţelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care a cerut întrunirea consiliului local conform art. 40 din Legea nr. 215/2001. Modificarea ordinei de zi se poate face numai pentru probleme urgente şi numai cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.

(2) La începutul fiecărei şedinţe a consiliului local se va intona Imnul de Stat.

(3) Ordinea de zi a şedinţelor va cuprinde , în mod obligatoriu, un punct intitulat “ Întrebări, interpelări “.

Art. 44. (1) Şedinţele consiliului local sunt legal constituite dacă este prezentă majoritatea consilierilor în funcţie . Ele sunt publice, cu excepţia cazurilor în care consilierii hotărăsc, cu majoritate de voturi, ca acestea să se desfăşoare cu uşile închise.

(2) Lucrările şedinţei se desfăşoară în limba română, limba oficială a statului.

(3) Problemele privind bugetul local, administrarea domeniului public şi privat al comunei sau oraşului, participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperarea transfrontalieră, organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului, precum şi cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice române sau străine, se vor discuta întotodeauna în şedinţă publică. În legătură cu aceste probleme primarul poate propune consultarea cetăţenilor prin referendum organizat în condiţiile legii.

Art. 45. (1) Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului şi să se înscrie în registrul de prezenţă, condus prin grija secretarului municipiului. În cazul în care un consilier absentează de două ori consecutiv, fără motive temeinice, el poate fi sancţionat cu avertisment.

(2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă, din motive independente de voinţa sa, va tebui să comunice aceasta secretarului municipiului.

Art.46. (1) Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sunt înscrise în ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi , pe care o face iniţiatorul . Apoi se dă cuvântul preşedintelui comisiei de specialitate şi, dacă este cazul, şefului compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului local care a întocmit raportul

(2) După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin.1 se trece la dezbateri.

(3) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt .Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt , în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Preşedintele de şedinţă va urmări ca prezenţa la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri , în funcţie de mărimea acestuia.

Art. 47. (1) Preşedintele de şedinţă va da cuvântul oricând unui consilier pentru a răspunde într-o problemă de ordin personal sau, atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(2) La lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, şefii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile administrativ – teritoriale, în problemele ce privesc domeniile de responsabilitate ale acestor servicii, precum şi persoanele interesate invitate de primar.

(3) Prevederile alin.1 se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la respectarea regulamentului.

Art. 48. (1) Preşedintele de şedinţă sau preşedintele oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului.

(2) Cererea de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.

Art. 49. (1) Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii atât de către cel care are cuvântul, cât şi de către cei din sala de şedinţă.

(2) Se interzice dialogul între vorbitori şi persoanele aflate în sală, acesta putându-se realiza numai prin intermediul preşedintelui de şedinţă.

Art. 50. (1) În cazul în care desfăşurarea şedinţei este perturbată, preşedintele de şedinţă poate întrerupe dezbaterile . El poate aplica sancţiunile stabilite de Statutul aleşilor locali în competenţa sa ori poate propune consiliului aplicarea de sancţiuni corespunzătoare.

Art.51. Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole , consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat textul iniţiatorului sau un amendament formulat anterior , celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

SECŢIUNEA a II – a

Elaborarea proiectelor de hotărâri

Art.52. (1) Dreptul de a iniţia poiecte de hotărâri ale consiliului local , aparţine primarului şi consilierilor.

(2) Proiectele de hotărâri propuse de primar vor fi însoţite de raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local, raport care va cuprinde şi motivaţia iniţiatorului.

(3) Proiectele de hotărâri propuse de consilieri vor fi însoţite de o expunere de motive semnată de iniţiatori şi se vor înscrie în ordinea de zi a şedinţei consiliului local numai dacă sunt însoţite de raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local.

(4) Proiectele de hotărâri vor fi redactate în conformitate cu normele de

tehnică legislativă stabilite prin Legea nr. 24/2000 . În acest scop secretarul municipiului şi personalul de specialitate din aparatul propriu al consiliului local vor acorda sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate.

Art.53. (1) Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin menţionarea titlului şi a iniţiatorului

(2) Proiectele de hotărâri se aduc la cunoştinţa consilierilor cu 3 zile înaintea şedinţelor comisiilor de specialitate, prin grija secretarului municipiului, cu indicarea comisiilor cărora le-au fost trimise spre avizare şi cu invitaţia de a formula şi depune amendamente.

Art.54.(1) Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se transmit spre dezbatere şi avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, potrivit competenţelor, precum şi compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului , în vederea întocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor şi compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar împreună cu secretarul.

(2) Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri către compartimentele de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate , se va preciza şi data de depunere a raportului , respectiv în săptămâna care precede şedinţele comisiilor de specialitate , cel mai târziu în ziua de marţi ora 10,00 , astfel încât acesta să poată fi trimis şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea avizului.

(3) Iniţiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa , în orice moment , la susţinerea lor.

Art.55. (1) După examinarea proiectului sau propunerii, comisia de specialitate a consiliului local întocmeşte un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.

(2) Avizul, prin grija secretarului comisiei de specialitate, se transmite secretarului municipiului , în ziua următoare desfăşurării şedinţei comisiei de specialitate, care va dispune măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar şi către consilieri , cel mai târziu odată cu invitaţia pentru şedinţa consiliului local.

Art.56. Modificarea de esenţă a proiectului de hotărâre , presupune iniţierea unui alt proiect de către cei care au propus modificarea lui, cu respectarea procedurii prevăzute de lege şi de prezentul regulament.

Art.57. Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri , însoţite de avizul favorabil sau nefavorabil al comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în prima şedinţă ordinară a acestuia.

SECŢIUNEA a 3-a

Adoptarea hotărârilor şi procedura de vot

Art. 58. (1) Hotărârile consiliului local se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea cere o altă majoritate.

(2) Hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii, administrarea domeniului public şi privat al municipiului , participarea la programe de dezvoltare judeţeană , regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră, organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului, precum şi cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu organizaţii neguvernamentale, cu persoane juridice române sau străine , se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie

(3) Hotărârile privind bugetul local, precum şi cele prin care se stabilesc impozite şi taxe locale se adoptă cu votul majorităţii consilierilor în funcţie.

(4) Abţinerile se contabilizează la voturile “contra”.

(5) Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret . Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege.

(6) În caz de paritate de voturi hotărârea nu se adoptă, dezbaterile putându – se relua în şedinţa următoare.

(7) Proiectele de hotărâri respinse de consiliu nu pot fi readuse în discuţia acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

(8) Pentru ca dezbaterile şi votarea să se desfăşoare în mod valabil, este necesară întrunirea cvorumului prevăzut de lege.

(9) Dacă în sala de şedinţe se constată prezenţa unui număr mai mic de consilieri faţă de cel prevăzut la aliniatul anterior, preşedintele de şedinţă va suspenda dezbaterile, sau după caz, va amâna procedura votului până la întrunirea acestui număr.

Art.59. (1) Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret

(2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal

(3) La propunerea preşedintelui de şedinţă , consiliul local hotărăşte ce modalitate de vot se va folosi , în afară de cazul în care prin lege sau prezentul regulament se stabileşte o altă modalitate.

Art. 60.(1) Votarea prin apel nominal se face în modul următor :

preşedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelor “pentru “ şi “contra“ .Secretarul municipiului dă citire numelui şi prenumelui consilierilor , în ordine alfabetică, , fiecare consilier se ridică în picioare şi răspunde “pentru” sau “ contra “, în funcţie de opţiunea sa .

(2) Tabelul nominal se semnează de către Secretar pentru conformitate şi se arhivează în dosarul şedinţei.

Art. 61. (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot .

(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără putinţă de interpretări diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi , de regulă, cuvintele “da” sau “nu”.

(3) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau

în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea clară a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin.2

(4) Numărarea voturilor şi prezentarea rezultatului se face de către comisia de validare.

Art.62. (1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul care , fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. În astfel de situaţii, consilierul în cauză este obligat să facă cunoscut consiliului local acest lucru şi să nu participe la votare.

(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată.

Art.63. Hotărârile consiliului local se semnează de consilierul care conduce şedinţa de consiliu şi se contrasemnează , pentru legalitate de către secretar. În cazul în care preşedintele de şedinţă ales, lipseşte sau refuză să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3 consilieri.

Art.64. Secretarul nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală sau că depăşeşte competenţele ce revin, potrivit legii, consiliului local. În acest caz, secretarul va expune consiliului local opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesul verbal al şedinţei.

CAPITOLUL IV

ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI

Art.65. (1) Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului şi secretarului municipiului, precum şi şefilor compartimentelor din aparatul propriu de specialitate al consiliului local sau ai serviciilor aflate în subordinea consiliului local.

(2) Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.

(3) Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat, sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului local.

Art.66. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului local, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.

Art.67. (1) Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului , iar compartimentul sau serviciul de specialitate sunt obligate să i le furnizeze la termenul stabilit.

(2) Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.

Art.68. (1) Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Petiţiile cetăţenilor adresate Consiliului Local vor fi analizate în cadrul comisiilor de specialitate. Răspunsurile la petiţii vor fi semnate de către preşedintele comisiei şi de către preşedintele ales să conducă lucrările şedinţei Consiliului în acea perioadă.

(2) Semestrial consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor.

CAPITOLUL V

DISPOZIŢII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

SECŢIUNEA 1

Drepturile şi obligaţiile consilierilor locali

Art.69. (1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani , care poate fi prelungit , prin lege organică , în caz de război sau catastrofă.

(2) Consiliul local îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou ales.

(3) După declararea consiliului local ca legal constituit, consilierii validaţi vor declara şi completa formularul cu privire declararea averilor precum şi dacă au încheiate contracte cu servicii publice aflate sub autoritatea consiliului local

Art.70. În exercitarea mandatului, consilierii sunt în serviciul colectivităţii locale , fiind ocrotiţi de lege.

Art.71. Schimbările survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării mandatului, de natură să determine incompatibilitatea, se aduc la cunoştinţa consiliului , în cel mult 10 zile de la data apariţiei acestora, conform prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală.

Art. 72. După validarea alegerilor, consilierului i se eliberează legitimaţia de membru al consiliului precum şi semnul distinctiv prevăzut de Statutul aleşilor locali.

Art. 73. (1) Pentru participarea la şedinţele consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierul primeşte o indemnizaţie stabilită în condiţiile legii.

(2) Consilierii au dreptul la diurna de deplasare şi plata cheltuielilor de transport şi de cazare pentru activităţile prilejuite de exercitarea mandatului lor.

Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaţiei şi a cotei în care se face decontarea, în concordanţă cu posibilităţile de finanţare.

Art. 74. (1) Participarea consilierilor la şedinţele consiliului şi ale comisiilor pe domenii de specialitate este obligatorie.

(2) Nici un consilier nu poate lipsi de la şedinţele consiliului sau comisiei din care face parte , decât în cazul în care a obţinut aprobarea consiliului sau din motive temeinice, situaţie în care îl va anunţa pe secretarul municipiului.

Art.75. Consilierul local care absentează nemotivat la două şedinţe consecutive va fi sancţionat , potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali.

Art. 76. (1) Consilierul poate demisiona prin cerere scrisă adresată consiliului local. .Soluţionarea cererii se va face în condiţiile şi cu procedura stabilite de Statutul aleşilor locali.

SECŢIUNEA a 2 – a

Sancţiuni

Art. 77.(1) Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte sau, după caz, în nume propriu , pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi pentru hotărârile pe care le-au votat.

(2) Încălcarea de către un consilier a obligaţiilor ce le revin în exercitarea mandatului constituie abatere şi se sancţionează potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali şi ale prezentului regulament.

(3) La aplicarea sancţiunilor se va ţine seama de gravitatea abaterii, frecvenţa acesteia şi condiţiile producerii ei.

Art.78. (1) În exercitarea atribuţiilor sale cu privire la menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului în timpul şedinţei, preşedintele de şedinţă poate aplica următoarele sancţiuni :

 1. avertismentul
 2. chemarea la ordine;
 3. retragerea cuvântului.

Art.79.(1) Consiliul poate hotărî cu 2/3 din numărul membrilor săi sancţionarea cu “avertisment”, a consilierilor care, în exercitarea mandatului au săvârşit abateri de la prevederile legii şi prezentului regulament :

(2) Pentru aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. 1 cazul se va transmite

comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate , inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII FINALE

Art. 80. (1) Consilierii sunt obligaţi ca în îndeplinirea mandatului să organizeze periodic întâlniri cu cetăţenii şi să acorde audienţe .

(2) Fiecare consilier precum şi viceprimarii sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate , care va fi făcut public, prin grija secretarului în ziarul “Primăria “, până la finele trim.I al anului în curs, pentru anul anterior.

Art. 81. Consilierii vor fi înştiinţaţi, în termen util, în legătură cu vizitele delegaţiilor la Consiliul Local şi efectuarea de delegaţii în numele Consiliului Local. De asemenea, consilierii vor fi înştiinţaţi în timp util despre manifestările ştiiţifice, cultural –artistice sau de altă natură organizate în numele sau cu implicarea Consiliului Local.

Art. 82. Consiliul Local hotărăşte asupra componenţei delegaţiilor ce se efectuează în numele Consiliului Local.

 

Adoptat azi 30.05.2002

 

PREŞEDINTE

Doru Călin Popa Contrasemnează

SECRETAR

Iordan Nicola

 


Anexa nr.1 la Regulament

 

MODEL

PROCES – VERBAL AL COMISIEI DE VALIDARE

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

PROCES – VERBAL

încheiat astăzi,……………………., în prima şedinţă a comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Astăzi, ……………………., comisia de validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţa de constituire din data de ……………..a examinat, în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, legalitatea alegerii consilierilor. Comisia constată că au fost / nu au fost respectate dispoziţiile legale şi că nu sunt /sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea tuturor /unui număr de ……………………consilieri, conform tabelului anexat.

Drept care, am încheiat prezentul proces – verbal.

 

Preşedinte

Secretar

Membrii