Hotărârea nr. 68/2002

HOTĂRÂREA NR. 68 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2003 (Abrogată de HCL NR. 222/2002)
02h68

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 68

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2003

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 30.05.2002,

Analizând raportul nr.50105/20.05.2002 prin care Directia Economica propune instituirea impozitelor si taxelor locale ce se vor aplica de la data de 01.01.2003,

Având în vedere prevederile art. 70 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale modificata si completata prin O.U.G. nr. 61/1998,

Vazând avizul comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului, În conformitate cu prevederile art.73 si 74 din O.G. nr.36/2002 , În temeiul art. 38 alin. 2 lit. d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se stabilesc impozitele si taxele locale si se aproba instituirea de noi taxe pentru anul 2003, cu aplicabilitate de la 01.01.2003, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Prin exceptie de la prevederile art. 1 , impozitul pe spectacole stabilit în anexa nr. 1 pct.6 la prezenta hotarâre , se va aplica de la data de 01.07.2002.

Art.3. Se aproba acordarea unei bonificatii de 10% pentru plata cu anticipatie pâna la data de 15 martie a anului 2003 , a impozitului pe cladiri si teren datorate pentru întregul an de catre persoanele fizice.

Art.4. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata în Sibiu la data de 30.05.2002

 

PREŞEDINTE
Doru Calin Popa CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 68/2002

1. IMPOZITUL PE CLADIRI  

1.1) Impozitul pe clădiri propritatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de: 0,2% asupra valorilor impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri şi alte construcţii conform anexei nr.1 din O.G. nr.36/2002    

Felul clădirilor şi al altor construcţii impozabile Valoarea impozabilă **) (lei/mp)
Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire [ condiţii cumulative *** ) ] Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire
Clădiri:
cu pereţi sau cadre din beton armat 7.300.000 5.100.000
cu pereţi din cărămidă arsă, piatră naturală sau din alte materiale, fără cadre din beton armat 5.300.000 3.100.000
cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă vălătuci, paianţă şi alte materiale asemănătoare 1.400.000 900.000
Construcţii anexe, situate în afara corpului principal al clădirii:
cu pereţi din cărămidă arsă, piatră beton sau din alte materiale asemănătoare 900.000 800.000
cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, paianţă, vălătuci etc…. 800.000 500.000
Pentru locuinţe situate la subsol, demisol sau la mansardă Valoarea reprezintă 75% din valoarea corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri
Pentru spaţiile cu altă destinaţie, situate în subsolul sau demisolul clădirilor Valoarea reprezintă 50% din valoarea corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri
*) Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeţei utile se aplică coeficientul de transformare de 1,20. **) Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate, după cum urmează:
 1. înainte de anul 1950 inclusiv, reducere 15%;
 2. între anii 1951 şi 1977 inclusiv, reducere 5%.
***) În cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiţii se vor utiliza valorile impozabile, în lei/mp, prevăzute în coloana 3.

      NOTĂ:  

1.) Pentru determinarea valorilor impozabile, pentru Municipiul Sibiu pe zone conform H.C.L nr 64/2002, la nivelurile menţionate în prezenta anexă se vor aplica următorii coeficienţi de corecţie pozitivă:  

Zona în cadrul localităţii Rangul localităţii II
A 1,20
B 1,15
C 1,10
D 1,05

   

2.) Pentru clădirile structurate în blocuri cu mai mult de 3 niveluri şi apartamente coeficienţii de corecţie pozitivă menţionaţi la pct.1 vor fi diminuaţi cu 0,10.      

1.2) În cazul contribuabililor persoane fizice, care deţin mai multe clădiri cu destinaţie de locuinţă impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează:

 1. cu 25% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
 2. cu 50% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
 3. cu 75% pentru cea de-a treia clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
 4. cu 100% pentru cea de-a patra clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.

Ordinea numerică a proprietăţilor se determină în raport de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce formă, rezultat din documentele care atestă calitatea de proprietar.

1.3) Sunt asimilate persoanelor fizice, în sensul prezentei ordonanţe, contribuabilii care desfăşoară activităţi economice pe baza liberei iniţiative care exercită în mod individual sau prin asociere orice profesie liberală (persoane fizice autorizate, asociaţii familiare).

1.4) Impozitul pe clădiri în cazul pers. juridice şi altor contribuabili, alţii decât cei prevăzuţi la art. 3 alin.1 şi 2 din O.G nr.36/2002, se calculează prin aplicarea cotei de: 1,5% asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora conform prevederilor legale în vigoare.

1.4.1) Dacă pers. juridice nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor începînd cu anul 1998 pînă la data intrării în vigoare a O.G nr.36/2002, cota impozitului pe clădire este de: 4% aplicată la valoarea de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora.            

2. IMPOZITUL PE TEREN  

2.1) Impozitul pe teren se stabileşte anual, în sumă fixă pe metru pătrat de teren, în mod diferenţiat în intravilanul localităţilor conform H.C.L nr.64/2002, iar în extravilanul localităţilor pe ranguri de localităţi şi categorii de folosinţă a terenurilor, pe zone conform H.C.J nr.77/2001.    

2.1.1) Impozitul pe terenurile situate în intravilan   - lei/mp -

Zona în cadrul localităţii Rangul localităţii II
A 4.300
B 3.000
C 1.900
D 1.000

2.1.2) Impozitul pe terenurile situate în extravilan   -lei/mp –

Nr. crt. Zona Categoria de folosinţă Zona a IV–a
1. Terenuri cu construcţii *) 7
2. Arabil 8
3. Păşuni 6
4. Fâneţe 6
5. Vii 10
6. Livezi 15
7. Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră x
8. Terenuri cu ape x
9. Drumuri şi căi ferate x
10. Terenuri neproductive x

 

*) Nu se ia în calcul suprafaţa construită la sol a clădirilor.

NOTĂ: a) Pentru determinarea impozitului pe terenurile situate în extravilanul Municipiului Sibiu, la nivelurile prevăzute în tabelul de mai sus, se va aplica următorul coeficient de corecţie pozitivă: - localitate urbană de rang II: ……………4,00.

b) În cazurile în care terenurile situate în intravilanul Municipiului Sibiu sunt înregistrate în Registrul Agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, acestea se vor supune impozitului pe terenuri situate în extravilan.

2.1.3) Pentru terenurile proprietate publică şi privată aparţinând statului sau a unităţilor administrativ teritoriale aflate în administrare sau în folosinţa regiilor autonome, societăţi comerciale, societăţi şi a altor pers. juridice, utilizate în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură acestea datorează taxă pe teren astfel:  

Taxă teren intravilan - lei/mp -

Zona în cadrul localităţii Rangul localităţii II
A 4.300
B 3.000
C 1.900
D 1.000
    Taxă teren extravilan   - lei/mp -
Nr. crt. Zona Categoria de folosinţă Zona a IV–a
1. Terenuri cu construcţii *) 7
2. Arabil 8
3. Păşuni 6
4. Fâneţe 6
5. Vii 10
6. Livezi 15
7. Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră x
8. Terenuri cu ape x
9. Drumuri şi căi ferate x
10. Terenuri neproductive x

*) Nu se ia în calcul suprafaţa construită la sol a clădirilor.    

NOTĂ: a) Pentru determinarea impozitului pe terenurile situate în extravilanul Municipiului Sibiu, la nivelurile prevăzute în tabelul de mai sus, se va aplica următorul coeficient de corecţie pozitivă: - localitate urbană de rang II: …………………. 4,00.

  b) Pentru terenurile ocupate de drumuri şi căi ferate contribuabilii prevăzuţi la art. 18 din O.G nr.36/2002, datorează şi taxă pe teren, ce se stabileşte anual în lei/km, diferenţiată după cum urmează:

 1. pentru drumuri ………………………………………… 20.000 lei/km
 2. pentru căi ferate normale ………………………………39.000 lei/km
 3. pentru căi ferate înguste ………………………………20.000 lei/km

  Taxa se datorează numai pentru linile ferate şi drumurile până la accesul în incinta unităţii.        

3. TAXĂ ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT  

A) Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică, care aparţin contribuabililor, se stabileşte în funţie de capacitatea cilindrică a motorului pentru fiecare 500 cm cubi sau fracţiune din aceasta după cum urmează:    

Tipul mijlocului de transport - lei/an/500cmc sau fracţiune

a ) autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 2000 cmc inclusiv

58.000
b) autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 2000 cmc 72.000
c) autobuze, autocare, microbuze 117.000
d) autovehicule de până la 12 tone inclusiv 126.000
e) tractoare înmatriculate 78.000
f) motociclete, motorete şi scutere 29.000

Pentru ataşe, taxa anuală se stabileşte la nivelul a 50% din taxa datorată pentru motociclete, motorete şi scutere.

B) Pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone precum şi pentru combinaţiile acestora, taxa este cea prevăzută în următorul tabel:  

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată (în tone) Taxă (lei/an/autovehicul)
Axa/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Axa/axe cu alt sistem de suspensie
1. Autovehicule cu două axe şi cu masa:
a) peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t 1.000.000 1.100.000
b) peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t 1.100.000 1.200.000
c) peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t 1.200.000 1.400.000
d) peste 15 t, dar nu mai mult de 18 t 1.400.000 2.800.000
2. Autovehicule cu trei axe şi cu masa:
a) peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t 1.100.000 1.200.000
b) peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t 1.200.000 1.300.000
c) peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t 1.300.000 1.600.000
d) peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t 1.600.000 2.500.000
e) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t 2.500.000 3.800.000
f) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t 2.500.000 3.800.000
3. Autovehicule cu patru axe şi cu masa:
a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t 1.700.000 1.700.000
b) peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t 1.600.000 2.500.000
c) peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t 2.500.000 4.000.000
d) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t 4.000.000 6.000.000
e) peste 31 t, dar nu mai mult de 32 t 4.000.000 6.000.000

B.1) Pentru combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, se stabilesc următoarele taxe:

  Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată (în tone) Taxă (lei/an/autovehicul)
Axa/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Axa/axe cu alt sistem de suspensie
1. Autovehicule cu 2+1 axe şi cu masa:
a) peste 12 t, dar nu mai mult de 14 t 1.000.000 1.100.000
b) peste 14 t, dar nu mai mult de 16 t 1.100.000 1.200.000
c) peste 16 t, dar nu mai mult de 18 t 1.200.000 1.300.000
d) peste 18 t, dar nu mai mult de 20 t 1.300.000 1.400.000
e) peste 20 t, dar nu mai mult de 22 t 1.400.000 1.500.000
f) peste 22 t, dar nu mai mult de 23 t 1.500.000 1.600.000
g) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t 1.600.000 2.000.000
f) peste 25 t, dar nu mai mult de 28 t 2.000.000 3.400.000
2. Autovehicule cu 2+2 axe şi cu masa:
a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t 1.200.000 1.300.000
b) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t 1.300.000 1.600.000
c) peste 26 t, dar nu mai mult de 28 t 1.600.000 2.000.000
d) peste 28 t, dar nu mai mult de 29 t 2.000.000 2.300.000
e) peste 29 t dar nu mai mult de 31 t 2.300.000 3.700.000
f) peste 31 t, dar nu mai mult de 33 t 3.700.000 5.200.000
g) peste 33 t dar nu mai mult de 36 t 5.200.000 7.900.000
f) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t 5.200.000 7.900.000
3. Autovehicule cu 2+3 axe şi cu masa:
a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t 4.200. 000 5.700.000
b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t 5.700.000 8.000.000
4. Autovehicule cu 3+2 axe şi cu masa:
a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t 3.500.000 5.000.000
b) peste 38 t dar nu mai mult de 40 t 5.000.000 7.000.000
c) peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t 7.000.000 7.900.000
5. Autovehicule cu 3+3 axe şi cu masa:
a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t 2.800.000 3.100.000
b) peste 38 t dar nu mai mult de 40 t 3.100.000 3.700.000
c) peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t 3.700.000 7.500.000
  1. Pentru remorci de orice fel, semiremorci şi rulote, aparţinând contribuabililor, se stabilesc următoarele taxe:
  Capacitatea -lei/an -
  a) până la o tonă inclusiv 59.000
  b) între 1 şi 3 tone inclusiv 194.000
  c) între 3 şi 5 tone inclusiv 292.000
  d) peste 5 tone 370.000
 1. Pentru mijloacele de transport pe apă, contribuabilii datorează următoarele taxe:
  - lei/an -
a) luntre,bărci fără motor, folosite pentru uz şi agrement personal 100.000
b) bărci fără motor, folosite în alte scopuri 300.000
c) bărci cu motor 600.000
d) bacuri, poduri plutitoare 5.000.000
e) şalupe 3.000.000
f) iahturi 15.000.000
g) remorchere şi împingătoare:  
g1) până la 500 CP 3.000.000
g2) între 501 şi 2,000 CP 5.000.000
g3) între 2,001 şi 4,000 CP 8.000.000
g4) peste 4,000 CP 12.000.000
h) vapoare – pentru fiecare 1,000 tdw sau fracţiune din aceasta 1.000.000
i) ceamuri, şlepuri şi baraje fluviale, în funcţie de capacitatea de încărcare:  
i1) până la 1,500 tone inclusiv 1.000.000
i2) între 1,501 şi 3,000 tone inclusiv 1.500.000
i3) peste 3,000 tone 2.500.000

  4. TAXE PT. ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR

A.) În domeniul construcţiilor taxele se stabilesc în funcţie de valoarea acestora sau a instalaţiilor, de suprafaţa terenurilor sau de natura serviciilor prestate, astfel:

1.Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcţie de suprafaţa pentru care se solicită:  

Suprafaţa Taxa - lei -
a) până la 150 mp inclusiv 35.000
b) între 151 şi 250 mp inclusiv 47.000
c) între 251 şi 500 mp inclusiv 60.000
d) între 501 şi 750 mp inclusiv 72.000
e) între 751 şi 1,000 mp inclusiv 85.000
f) peste 1,000 mp 85.000+130 lei/mp pentru ceea ce depăşeşte suprafaţa de 1.000 mp

  a) Certificatele de urbanism eliberate pt. imobilele care fac parte din domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu aflate în administrarea Consiliului Local, sunt scutite de taxă.  

2. a.) Pentru eliberarea autorizaţiei de construire taxa este de 1% din valoarea autorizată a lucrărilor, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora. Pentru clădirile cu destinaţie de locuinţă şi anexe gospodăreşti taxele se reduc cu 50%.

b.) Taxele de autorizare nu se datorează în cazul eliberării de autorizaţii pentru lăcaşuri de cult, inclusiv pentru construcţiile – anexe ale acestora, pentru lucrările de dezvoltare, de modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului, pentru lucrările de interes public judeţean sau local, precum şi pentru construcţiile ai căror beneficiari sunt instituţiile publice.

3. Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi escavări, necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări taxa datorată pentru fiecare mp este: 48.000 lei.

4. Pentru eliberarea autorizaţiei pentru construcţiile de şantier, necesare execuţiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea, taxa este de 3% din valoarea autorizată a construcţiilor.

5. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote, campinguri taxa datorată este de 2% din valoarea autorizată a lucrării sau a construcţiei.

6. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţiide expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor taxa datorată este de: 48.000 lei.

7. Pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală, a construcţiilor şi a amenajărilor taxa datorată este de 0,1% din valoarea impozabilă a acestora. În cazul desfiinţării parţiale cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa construităa clădirii supuse demolării.

8. Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum şi a autorizaţiilor de construire taxa este de 3% din valoarea taxei iniţiale.

9. Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu taxa datorată este de: 73.000 lei pentru fiecare instalaţie.  

10. Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primar, taxa datorată este de: 364.000 lei.

11. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, taxa datorată este: 61.000 lei.  

B) Pentru eliberarea altor autorizaţii şi certificate decât cele prevăzute la lit.A, precum şi pentru viza anuală sau trimestrială a acestora se datorează următoarele taxe:

1. Pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţi lucrative în baza D.L nr.54/1990:
- taxă eliberare autorizaţie persoane fizice 375.000 lei;
- taxă eliberare autorizaţie pt. asociaţii familiare 580.000 lei;
- taxă modificare autorizaţie 190.000 lei.  

2. Viză anuală a autorizaţiilor:    

Activităţi lucrative - lei -
a) pentru meseriaşi şi cărăuşi 75.000
b) pentru cazane de fabricat rachiu 130.000
c) pentru liber-profesionişti 200.000
d) pentru mori, prese de ulei şi darace 400.000
e) pentru alte activităţi neprevăzute mai sus 725.000

    3. Viză pentru autorizaţia de funcţionare a spaţiilor:   1.000.000 lei.    

4. Taxă avize pentru activităţi comerciale şi alimentaţie publică cu caracter temporar sau ocazional:
- ocazional (până la 30 de zile) 400.000 lei;
- temporar (peste 30 de zile până la 1 an) 800.000 lei.      

  5. Pentru eliberare de:

 1. copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, pentru fiecare mp de plan:

 2. a1) la scară 1:500 - 240.000 lei
  a2) la scară 1:1000 - 360.000 lei
  a3) la scară 1:2000 - 480.000 lei
 3. autorizaţii şi vize anuale ce dau dreptul de a executa proiecte: 280.000 lei.  

6. Pentru eliberarea certificatului de producător şi viza trimestrială a acestuia: 150.000 lei.                  

5. TAXĂ PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE  

a) Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de serviciul de reclamă şi publicitate sunt obligaţi să încheie contracte în acest sens şi datorează bugetelor locale o taxă de reclamă şi publicitate de: 3% din valoarea contractului, excusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.  

b) Pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afişaj, panouri sau alte asemenea mijloace publicitare, beneficiarii datorează o taxă de: 130.000 lei/an/mp sau fracţiune de mp  

c) Pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii, taxa anuală se stabileşte în funcţie de dimensiunea acestora şi este de:   194.000 lei/an/mp sau fracţiune de mp    

6.IMPOZITUL PE SPECTACOLE    

1) Pentru manifestările artistice şi competiţiile sportive impozitul pe spectacole se stabileşte asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor şi a biletelor de intrare prin aplicarea următoarelor cote:

 1. 2% pentru manifestările artistice de teatru, de operă, de operetă, de filarmonică, cinematografice, muzicale, de circ,precum şi pentru competiţiile sportive interne şi internaţionale;
 2. 5% pentru manifestările artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestări.

2) Pentru activităţiile artistice şi distractive de videotecă şi discotecă impozitul pe spectacole se stabileşte în funcţie de suprafaţa incintei în care se desfăşoară spectacolul după cum urmează:
a) în cazul vidiotecilor 500 lei/mp/zi;
b) în cazul discotecilor 1.000 lei/mp/zi.  

NOTĂ: Pentru determinarea impozitului pe spectacole, asupra nivelurilor menţionate la alin.2, se aplică coeficientul de corecţie pozitivă:
- localităţi urbane de rangul II …………………………4.        

7. TAXĂ HOTELIERĂ    

Pentru şederea în Municipiu Sibiu şi în staţiunea Păltiniş, se instituie taxă hotelieră datorată de pers. fizice în vârstă de peste 18 ani. Taxa se determină prin aplicarea cotei de 4% asupra tarifelor practicate de unitatea hotelieră la tarifele de cazare. Agenţii economici care asigură servicii de cazare le revin obligaţiile prevăzute de art. 48 – 49, din O.G nr.36/2002.        

8. TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

taxă pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute la cap.V din anexa la Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, şi taxele prevăzute la cap.I – IV din H.C.L nr.211/2001 privind taxele extrajudiciare de timbru emisă în baza Legii nr.117/1999 (anexa nr.2 la prezenta hotărâre).

9. ALTE TAXE LOCALE STABILITE CONFORM ART.50 DIN O.G nr.36/2002  

A) Taxă zilnică pentru folosirea locurilor publice de desfacere din pieţe, târguri şi oboare:

Nr.crt. Modul de folosire a locului public (serviciul prestat) Taxă/Tarif
1. Taxă pentru închirierea platourilor 7.000 lei/mp/zi
2. Taxă pentru închirierea meselor din beton:
- mese acoperite 22.000 lei/mp/zi
- mese descoperite 14.000 lei/mp/zi
3. Taxă pentru închiriere vitrine pentru vânzare brânză 50.000 lei/mp/zi
4. Taxă pentru închirierea spaţiilor de zidărie (inclusiv platou) 14.000 lei/mp/zi
5. Taxă pentru închirierea tonetelor, chioşcurilor din tablă (inclusiv platou ) 12.000 lei/mp/zi
6. Taxă pentru închiriere boxă metalică (sub mese beton) 5.000 lei/mp/zi
7. Taxă pentru vânzare de animale şi păsări, de fiecare animal sau pasăre astfel: - bovine, bubaline, cabaline, porcine de peste 6 luni
 • bovine, bubaline, cabaline, porcine până la 6 luni,ovine şi
caprine - animale mici şi păsări cu excepţia puilor de o zi - pui de o zi
32.000 lei/animal/zi 22.000 lei/animal/zi 5.000 lei/animal/zi 400 lei/pui/zi
8. Taxă pentru ocuparea locurilor necesare vânzării obiectelor de ocazie 14.000 lei/mp/zi
9. Taxă pentru ocuparea locurilor publice cu mijloace de transport spre vânzare: - biciclete cu motor, motorete, scutere, motociclete cu sau fără ataş, biciclete - alte mijloace cu tracţiune mecanică: - autoturism, autoutilitară, microbuz - autoturism, autoutilitară, microbuz cu remorcă - camion - camion cu remorcă 18.000 lei/mijl. tr./zi 97.000 lei/mijl. tr./zi 177.000 lei/mijl. tr./zi 132.000 lei/mijl. tr./zi 177.000 lei/mijl. tr./zi
10. Taxă pentru intrarea persoanelor în târguri în care se vând obiecte de ocazie 4.000 lei/pers.
11. Taxă pentru închiriere boxă pentru desfacere carne: - Piaţa Cibin - Piaţa Vasile Aaron - Piaţa Rahova - Piaţa Teatru 618.000 lei/boxă/zi 265.000 lei/boxă/zi 317.000 lei/boxă/zi 124.000 lei/boxă/zi
12. Taxă pentru cântărire animale 35.000 lei/animal
13. Taxă pentru închiriere cântare: - 5 – 10 kg - 100 – 1.000 kg 35.000 lei/cântar/zi 18.000 lei/cântărire
14. Taxă pentru salubrizare pentru fiecare masă, tarabă, spaţiu în pieţele Cibin, Rahova, V.Aaron 10.000 lei/mp/zi
15. Taxă pentru salubrizare pentru fiecare masă, tarabă, spaţiu în pieţele Obor şi Teatru 10.000 lei/spaţiu/zi
16. Taxă pentru utilizare spaţii frigorifice de fiecare kg/24 ore 3.000 lei/kg/24ore
17. Taxă pentru vânzare carne de la producător 4.000 lei/kg/zi
18. Taxă pentru parcare temporară în locuri amenajate în acest scop 4.000 lei/auto/oră
19. Taxă pentru utilizare cărucior platformă 18.000 lei/buc./oră
20. Taxă xerocopiere 4.000 lei/copie/A4
21. Taxă închiriere umbrelă 18.000 lei/zi
22. Taxă închiriere masă pliantă din lemn 10.000 lei/zi
23. Taxă închiriere masă metalică fixă 27.000 lei/mp/zi
24. Taxă închiriere masă pliantă din metal 27.000 lei/mp/zi
25. Taxă închiriere tăviţe aluminiu/material plastic pt. brânză, carne 4.000 lei/buc/zi
26. Taxă pentru publicitate pentru staţia de amplificare 4.000 lei/anunţ
27. Taxă depozitare în spaţii închise 10.000 lei/mp/zi
28. Taxă colet, sac, lădiţă 7.000 lei/buc/zi
29. Taxă lădiţă 5kg 4.000 lei/buc/zi
30. Taxă vrac 45.000 lei/tonă/zi
31. Taxă intrare pentru încărcare sau descărcare - pentru camion - pentru camion cu remorcă - pentru autoturism - pentru autoturism şi remorcă 18.000 lei 35.000 lei 18.000 lei 27.000 lei
32. Taxă vânzare brazi 20.000 lei/buc
33. Taxă intrare WC public 4.000 lei/pers.
34. Taxă închiriere container pepeni - varză 35.000 lei/buc/zi
35. Taxă masă în Hala lactate 27.000 lei/zi
      B) Taxă zilnică sau lunară achitată de pers. fizice sau juridice care ocupă temporar locuri publice, altele decât cele din pieţe, târguri, oboare, precum şi suprafeţe din faţa magazinelor sau atelierelor de prestări servicii.  
   
- taxă pt. vânzări de produse sau prestări de servicii diverse 7.500 lei/mp/zi
- taxă pt.depozitare de diverse materiale 5.300 lei/mp/zi
- taxă pt. confecţionare de produse 9.800 lei/mp/zi
- taxă pt.ocuparea temporară a locurilor publice în alte scopuri decât pt. vânzarea de produse, prestări sevicii diverse, depozitare de materiale,confecţionare de produse 9.800 lei/mp/lună

    b.1) Taxele nu se datorează în cazul ocupării trotuarului din faţa locuinţei sau sediului pentru reparaţiile clădirii sau aprovizionare cu combustibili sau alte materiale necesare gospodăriilor sau strict comerciale, pe o perioadă de maxim 48 ore inclusiv.  

b.2) Ocuparea locurilor publice se face numai cu aprobarea organelor competente şi cu plata anticipată a taxelor datorate. În cazul ocupării locurilor publice cu construcţii provizorii (garaje, copertine) pentru care nu s-au încheiat contracte plata se va face astfel: - 15 martie; - 15 iunie; - 15 septembrie; - 15 noiembrie.        

C) Taxă pentru deţinerea în proprietate sau în folosinţă a unor utilaje autorizate să funcţioneze în scopul obţinerii de venit:        

cazane de fabricat rachiu, prese de ulei, mori cereale şi ferăstraie mecanice 1.000.000 lei/an/utilaj
darace, piue şi mori pentru boia de ardei 1.000.000 lei/an/utilaj
      Taxa se datorează pentru fiecare utilaj autorizat să funcţioneze şi plata se face până la 31 ianuarie a fiecărui an sau din luna dobândirii utilajului.    

  D ) Taxă pentru schimbarea destinaţiei unor spaţii: 51.000 lei.      

  E) Taxă pentru permisul de liberă trecere: 51.000 lei.  

  10. TAXĂ PENTRU VEHICULE LENTE  

  a) Deţinătorii de vehicule lente sunt obligaţi la plata taxei pentru vehicule lente care se stabileşte în sumă fixă, pentu fiecare vehicul şi se plăteşte până la 31 ianuarie a fiecărui an sau din luna dobândirii.   260.000 lei/fiecare utilaj  

  b) Lista cuprinzând vehicule lente  

DENUMIREA VEHICULUI LENT
 1. Autocositoare
 2. Autoexacavator (excavator pe autosaşiu )
 3. Autogreder
 4. Autoscreper
 5. Autostivuitor
 6. Buldozer pe pneuri
 7. Combină agricolă pentru recoltat cereale sau furaje
 8. Compactor autopropulsat
 9. Electrocar cu echipamente: sudură,grup electrogen, pompă etc…..
 10. Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri
 11. Excavator cu rotor pentru săpat şanţuri
 12. Excavtor pe pneuri
 13. Freză autopropulsată pentru canal
 14. Freză autopropulsată pentru pământ stabilizat
 15. Freză rutieră
 16. Încărcător cu cupă pe pneuri
 17. Instalaţie autopropulsată de sortare concasare
 18. Macara cu greifer
 19. Macara mobilă pe pneuri
 20. Macara turn autopropulsată
 21. Maşină autopropulsată multifuncţională pentru lucrări de terasamente
 22. Maşină autopropulsată pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor
 23. Maşină autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la drumuri
 24. Maşină autopropulsată pentru finisarea drumurilor
 25. Maşină autopropulsată pentru forat
 26. Maşină autopropulsată pentru turnat asfalt
 27. Plug de zăpadă autopropulsat
 28. Saşiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemn
 29. Tractor pe pneuri
 30. Troliu autopropulsat
 31. Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor
 32. Vehicul de pompieri pt. derularea furtunurilor de apă
 33. Vehicul pt. măcinat şi compactat deşeuri
 34. Vehicul pt. marcarea drumurilor
 35. Vehicul pt. tăiat şi compactat deşeuri

11. TAXE SPECIALE

1.) Taxa pentru oficierea căsătoriilor se încasează pentru prestările efectuate în zilele nelucrătoare şi peste orele de program în sumă de: 125.000 lei/căsătorie

2.) Taxă pentru fotografiere şi filmare la oficierea căsătoriilor: 40.000 lei/căsătorie

3.) Taxă salubrizare domeniu public:  

- pers. fizice autorizate 60.000lei/an
- asociaţii familiare 60.000lei/an
- societăţi comerciale 150.000 lei/an
 • Termenul de plată al acestei taxe este de 31 martie a fiecărui an.

  4.) Taxă pentru refacerea şi întreţinerea iluminatului public

Societăţiile comerciale ce au sediul ori desfăşoară activităţi pe teritoriul Mun. Sibiu vor plăti anual o taxă pentru refacerea şi întreţinerea iluminatului public pentru sediu şi pentru fiecare punct de desfacere, punct de lucru etc…. , pe zone , acestea fiind determinate prin H.C.L nr. 64/2002.  

Zona A - sediu, punct desfacere, punct de lucru 350.000 lei/an
Zona B - sediu, punct desfacere, punct de lucru 300.000 lei/an
Zona C - sediu, punct desfacere, punct de lucru 230.000 lei/an
Zona D- sediu, punct desfacere, punct de lucru 120.000 lei/an
 • Termenul de achitare a acestei taxe este de 31 martie a fiecărui an.

5.) Taxă sport cultură

Pentru susţinerea activităţii culturale şi sportive – manifestări la care Primăria este organizator sau coorganizator – ce se desfăşoară pe durata unui an, taxa sport cultură va fi:    

- pers. fizice autorizate 175.000 lei/an
- asociaţii familiare 175.000lei/an
- societăţi comerciale 585.000 lei/an
 

Termenul de achitare al acestei taxe este 31 martie a fiecărui an.

Sunt exceptaţi de la plata taxei agenţii economici pe perioada în care nu îşi desfăşoară activitatea conform declaraţiei înregistrată legal.

6.) Taxe privind servicii de copiat , multiplicat şi scris, acte necesare populaţiei în raporturile acesteia cu Primăria.

- format A4 6.200 lei/copia
- format A3 12.000 lei/copia
- format A2 24.000 lei/copie
- format A1 48.000 lei/copie

7.) Taxă porto

În conformitate cu art.38 din O.G nr.11/1996, cheltuielile de orice fel necesare efectuării executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit. În scopul recuperării cheltuielilor efectuate de către Primăria Municipiului Sibiu pentru încasarea creanţelor bugetare, propunem instituirea unei taxe la nivelul unei scrisori recomandate cu confirmare de primire în valoare de: 25.000 lei/bucată.

12. Taxe judiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 146/1997 privind taxele judicare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare

13. Taxe de timbru prevăzute de O.G. nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială , cu modificările şi completările ulterioare II.) Prezentele impozite şi taxe se majorează conform art.73 din O.G nr.36/2002 cu 50% pentru persoanele juridice cu următoarele excepţii:

 1. taxă pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate prevăzute de art. 32 alin. 1 din O.G nr.36/2002;
 2. impozit pe clădiri prevăzut de art.6 alin.2 din O.G nr.36/2002 datorat de persoanele juridice care nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor începând cu anul 1998 şi până la intrarea în viguare a O.G nr.36/2002;
 3. taxele speciale prevăzute în anexa nr.1 pct.11.
  NOTĂ:
  1. Aplicarea taxelor şi impozitelor prevăzute în prezenta hotărâre se face în conformitate cu O.G nr.36/2002.
  2. În cazul modificării şi completării legislaţiei de specialitate existente în prezent, H.C.L –ul, se va modifica şi completa în conformitate cu acestea.

PREŞEDINTE
Doru Călin Popa

Contrasemnează
SECRETAR
Iordan Nicola