Hotărârea nr. 67/2002

HOTÃRÂREA NR. 67 privind rectificarea bugetului local
02h67

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 67

privind rectificarea bugetului local

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 30.05.2002,

Analizând referatul nr. 48553/15.05.2002 prin care Directia Economica propune aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2002 cu suma de 2.000.000 mii lei, atât la venituri cât si la cheltuieli

Având În vedere adresa nr. 2525/24.04.2002 a Consiliului Judetean Sibiu, prin care se comunica suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit cu suma de 2.000.000 mii lei, În scopul asigurarii fondurilor necesare ajutorului social, ajutorului pentru Încalzirea locuintei si pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

Vazând avizul comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 4 din Legea nr. 189/1998, ale Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2002 cu suma de 2.000.000 mii lei, atât la partea de venituri cât si la cea de cheltuieli, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2 Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotarâri.

 

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 30.05.2002

 

PREÂŞEDINTE
Doru Calin Popa CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 67/2002

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2002

Capitol subcapitol articol aliniat Denumire indicatori Program iniĂžial an Plan iniĂžial trim II InfluenĂže trim II Plan rectificat trim II Program rectificat an
0001 VENITURI - total 703.985.803 215.464.266 + 2.000.000 217.464.266 705.985.803
34.02 COTE ÂŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 206.191.000 65.767.000 + 2.000.000 67.767.000 208.191.000
34.02.02 Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 4.000.000 0 + 2.000.000 2.000.000 6.000.000
5002 CHELTUIELI - total 703.985.803 216.250.347 + 2.000.000 218.250.347 705.985.803
60.02 ASISTENÞÃ SOCIALÃ 53.500.000 17.517.500 + 2.000.000 19.517.000 55.500.000
Subcap. 60.02.50 Alte acĂžiuni privind asistenĂža socialĂŁ 22.960.000 4.718.000 + 2.000.000 6.718.000 24.960.000
art. 40.90 Ajutoare pentru ĂŽncĂŁlzirea locuinĂžei 0 0 + 2.000.000 2.000.000 2.000.000