Hotărârea nr. 65/2002

HOTÃRÂREA NR. 65 privind însusirea expertizei tehnice în vederea aprobarii unui schimb de terenuri între Municipiul Sibiu si S.C. Opogete Trading S.R.L Bucuresti
02h65

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 65

privind ĂŽnsusirea expertizei tehnice ĂŽn vederea aprobarii unui schimb de terenuri ĂŽntre Municipiul Sibiu si S.C. Opogete Trading S.R.L Bucuresti

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.04.2001,

Analizând referatul nr.43616/2001, prezentat de Comisia de organizare si dezvoltare urbanistica,realizarea lucrarilor publice, protectia mediului Înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, privind Însusirea expertizei tehnice si aprobarea unui schimb de terenuri Între Municipiul Sibiu si S.C. Opogete Trading S.R.L. Bucuresti,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica,realizarea lucrarilor publice, protectia mediului Înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu dispozitiile art.12 din Legea nr.54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor,

În temeiul dispozitiilor art. 38 alin 2 lit. "f ",precum si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba schimbul unui teren În suprafata de 10.000 mp, inclusiv constructiile edificate ( hala metalica În suprafata de 480,00mp) situat În Sibiu, str. Viitorului FN, identificat În CF 39873 Sibiu, nr. top 3029/9/1/1, 3031/2/1, 3032/1, proprietatea SC Opogete Trading SRL Bucuresti cu terenurile proprietatea Statului Român, situate În Sibiu, dupa cum urmeaza:

Nr. crt.

StradĂŁ

CF

Top

SuprafaÞã

1.

Lemnelor nr. 33-37

14134 Sibiu

1954/2/1

5868

2.

SomeÂşului nr. 11- 2 loturi

19628 Sibiu

-3793/2/1/2, 3789/2/2,

- 3793/2/1/6, 3789/2/6

- 469

- 470

3.

AmnaÂş nr. 3

4755 Sibiu

5350/17

899

4.

Morilor nr. 8

16648 Sibiu

1903/1, 1904/1, 1905/1/2, 1906/1/2

1099

5.

Dealului nr. 8-10

1883 Sibiu

1755/1/1/2, 1756/1/1/2

572

TOTAL

9020

Terenul preluat prin schimb de proprietate de catre municipiului Sibiu, va fi destinat extinderii cartierului de locuinte sociale din zona Resita.

Art.2- Schimbul se considera echivalent În natura, partile considerând Între ele stinse orice pretentii prezente si viitoare. Taxele aferente Încheierii contractului de schimb În forma autentica precum si taxele pe care le presupune Înscrierea dreptului de proprietate În Cartea Funciara vor fi suportate de catre S.C. Opogete SRL Bucuresti.

Art.3 Predarea -primirea terenurilor mentionate la art. 1 se face pe baza unui proces-verbal care se va ĂŽntocmi ĂŽn termen de 30 de zile de la data ĂŽncheierii contractului de schimb si numai dupa notarea ĂŽn Cartea Funciara a acestuia.

Art.4 În cazul în care terenurile care fac obiectul contractului de schimb aflate în prezent în proprietatea privata a municipiului Sibiu vor fi revendicate de fostii proprietari sau mostenitorii acestora în baza Legii 10/2001, municipiul Sibiu se obliga sa puna la dispozitie terenuri similare celor revendicate.

Art.5 Se mandateaza primarul Municipiului Sibiu sa semneze contractul de schimb,ĂŽn forma autentica.

Art.4- Serviciul juridic si Directia patrimoniu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 25.04.2002

 

PREÂŞEDINTE
Stroie Ioan CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola