Hotărârea nr. 64/2002

HOTÃRÂREA NR. 64 privind încadrarea teritoriului pe zone si categorii de folosinta situate în intravilanul si extravilanul municipiului Sibiu
02h64

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 64

privind ĂŽncadrarea teritoriului pe zone si categorii de folosinta situate ĂŽn intravilanul si extravilanul municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.04.2002,

Analizând Raportul cu nr. 41279/2002 prin care Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului propune aprobarea zonarii municipiului Sibiu si Paltinis , pentru stabilirea impozitului pe terenurile construite;

Vazând avizul Comisiei de dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului Înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu dispozitiile art. 13, 14 din O.G. nr. 36/2002, privind impozitele si taxele locale, prevedeile pct. 4.3. ale Legii nr. 351/2001, privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national - Reteaua de localitati, precum si a Hotarârii Consiliului Judetean Sibiu nr. 77/2001, privind încadrarea terenurilor agricole pe zone de fertilitate în unitatile administrativ-teritoriale.

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. " d " si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba, ĂŽncadrarea terenurilor ocupate de constructii, din municipiul Sibiu, ĂŽn patru Zone ( A,B,C,D), ĂŽn vederea stabilirii impozitului pe terenurile construite, conform plansei, Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta.

Art.2. Municipiul Sibiu este ierarhizat functional ca localitate urbana de rangul II.

Art.3. Cele patru zone, la care face referite art.1, vor fi cuprinse ĂŽn perimetrele delimitate, dupa cum urmeaza:

Zona A - perimetrul delimitat de urmatoarele strazi:

N. Teclu, Constitutiei, H. Oberth, Bâlea, Moldoveanu, N. Iorga, Calea Cisnadiei (partial), Aron Pumnul, Calea Dumbravii (partial), Privighetorii, Aleea Calaretilor, O. Goga, Avrig, Cristian, Galilei, Cârlova, Aleea Filozofilor, Dârstelor, Piata Cibin, Pulberariei, Zidului, Ocnei.

Zona B - perimetrul delimitat de urmatoarele strazi:

Malului, Cibinului, CF de la râul Cibin la viaduct, Vasile Aaron, Vasile Milea (partial) str. Hipodromului (partial ), Dorului, Calea Dumbravii (partial), Calea Cisnadiei (partial), N. Iorga, Aron Pumnul, Geoge Bacovia, Th. Aman, T. Mihaly, Preot Bacca, Islazului , Prof. A. Popa, Maramuresului, Malului, Cibinului, E.A. Bieltz, Calea Turnisorului, Agârbiceanu, sos. Alba Iulia (partial), râul Cibin, St.O. Iosif.

Zona C

a) limita teritoriului administrativ vest, zona Aeroport pâna În dreptul strazii Aviatiei ; perimetrul cuprins Între strazile Cimitirului, E.A. Biltz ( partial) , zona industriala VEST, Calea Turnisorilui, zona cartier Tiglari, cartier veterani, râul Cibin, limita teritoriului administrativ NORD, Sos. Stefan cel Mare ;
b) zona spre Agnita - pâna la limita administrativa NORD, zona cuprinsa Între strazile Vasile Aaron, N.Iorga, Ariesului, Bacovia, Calea Dumbravii partial - limita administrativa SE, zona Cimitir, Lacul Dumbrava, limita teritoriului administrativ SUD si SV, pâna la calea ferata Vintu de Jos;
c) trup nr. 2 - Cartier Viilor
d) trup nr. 3 - zona S.C. SITEX DUMBRAVA
e) trup nou - Casa de vacanta DJ 106 D - Sibiu - Cisnadioara extravilan ( aprobat cu H.C.L. nr. 192/2001).
f) trup nou - Casa de vacanta DJ 106 A - Sibiu - Rasinari extravilan (aprobat cu H.C.L.nr. 193/2001).
g) toate cartierele de blocuri.
h) imobilele situate pe strazile cu trafic greu vor fi asimilate ĂŽn zona " C ".

Zona D

a) perimetrele urmatoarelor zone: cartier Turnisor Între r.Cibin, CF, limita teritoriu administrativ Sud-Est , strazile Aviatiei, Cimitirului, E.A. Bieltz ( partial) cartier Gusterita cuprinzând toate strazile de la râul Cibin la limita teritoriului administrativ Nord-Vest.
b) trup nou - Ferma de pasari si sediu - zona Gusterita, extravilan ( aprobat cu H.C.L. nr. 59/2001);

Art.4. - Terenurile agricole situate pe teritoriul administrativ al municipiului Sibiu, se vor ĂŽncadra ĂŽn zona " 4 " de fertilitate si categoria de folosinta corespunzatoare.

Art.5. - Începând cu data de 01.01.2003, H.C.L. nr. 3/1998 se revoca având acelasi obiect de reglementare.

Art 6. - Primarul Municipiului Sibiu , va asigura executarea prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 25.04.2002

 

PREÂŞEDINTE
Stroie Ioan CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola