Hotărârea nr. 63/2002

HOTÃRÂREA NR. 63 privind abrogarea Hotarârii nr. 215/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
02h63

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 63

privind abrogarea Hotarârii nr. 215/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.04.2002,

Analizând raportul nr. 41997/19.04.2002 si expunerea de motive a d-nei Livia Sava , consilier municipal, prin care se propune abrogarea H.C.L. nr. 215/2001 ,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 60 din Legea nr. 24/2000 si ale art. 167 alin.2.1 din O.U.G. nr. 184/2001,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. f si n si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se abroga Hotarârea nr. 215/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea constituirii ca venit la bugetul local a cotei de 50% din veniturile realizate din Închirieri de catre institutiile de Învatamânt preuniversitar de stat.

Art.2. Veniturile, realizate din Închirieri de catre institutiile de Învatamânt preuniversitar de stat, vor constitui În Întregime venituri proprii ale acestor institutii.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 25.04.2002

 

PREÂŞEDINTE
Stroie Ioan CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola