Hotărârea nr. 62/2002

HOTÃRÂREA NR. 62 privind aprobarea platii unei sume din bugetul local Consiliului Judetean Dolj pentru un copil cu handicap, institutionalizat în Centrul de plasament nr. 11 Craiova
02h62

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 62

privind aprobarea platii unei sume din bugetul local Consiliului Judetean Dolj pentru un copil cu handicap, institutionalizat ĂŽn Centrul de plasament nr. 11 Craiova

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.04.2002,

Analizând raportul nr. 41343/17.04.2002 prin care Directia Economica propune aprobarea platii sumei de 6.562.500 lei din bugetul local Consiliului Judetean Dolj pentru un copil cu handicap, institutionalizat În Centrul de plasament nr. 11 Craiova, ai carui parinti au domiciliul stabil În municipiul Sibiu,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

Având În vedere adresa nr. 2726/2002 a Consiliului Judetean Dolj prin care se solicita plata acestei sume pentru minorul Motoc Nicolae Cosmin, si faptul ca finantarea activitatii de protectie a copilului aflat În dificultate si a celui cu handicap care beneficiaza de protectie se asigura de consiliile judetene, consiliile locale, municipale, orasenesti si comunale din a caror raza teritoriala provine copilul ,

În conformitate cu dispozitiile art.1 alin. 1 din H.G. nr. 457/2000 si ale art. 19 din O.U.G. nr. 26/1997,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "s" si ale art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba plata sumei de 6.562.500 lei din bugetul local, de la capitolul 60.02.13, În favoarea Consiliului Judetean Dolj, reprezentând costul anual pentru copilul cu handicap Motoc Nicolae Cosmin, institutionalizat În Centrul de plasament nr.11 Craiova, ai carui parinti au domiciliul stabil În Sibiu, str. N. Teclu nr.24, ap. 11.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 25.04.2002

 

PREÂŞEDINTE
Stroie Ioan CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola