Hotărârea nr. 61/2002

HOTÃRÂREA NR. 61 pentru stabilirea unor masuri de aplicare a Ordonantei nr. 21/2002 a Guvernului României privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale
02h61

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 61

pentru stabilirea unor masuri de aplicare a Ordonantei nr. 21/2002 a Guvernului României privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 25.04.2002,

Analizând raportul nr. 41746/2002 întocmit de Directia Tehnica prin care se propune aprobarea programului de masuri pentru gospodarirea municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,protectia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu dispozitiile art. 18 din O.G. nr. 21/2002,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. c si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se aproba programul de masuri pentru gospodarirea municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptată în Sibiu , la data de 25.04.2002

 

PREŞEDINTE
Stroie Ioan CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1

PROGRAM DE MASURI PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR OG.21/2002, PRIVIND GOSPODARIREA LOCALITATILOR URBANE SI RURALE

Nr. crt.

Obligaţii şi responsabilităţi conform art.8/OG 21/2002

Măsuri şi termene

Cine răspunde

 

a) protecţia sănătăţii publice

- se va executa un grup social public în Parcul Tineretului şi se vor reabilita WC-urile publice din Parcul Astra şi Piaţa Mică. Termen : octombrie 2002

- întocmirea unui program de control în colaborare cu Direcţia sanitar-veterinară şi Inspectoratul de Protecţia Mediului Sibiu pentru aspecte specifice protecţiei sănătăţii publice.

Termen : mai 2002

- program de urmărire a parametrilor apei livrate în reţeaua publică . Termen : permanent

Primăria municipiului Sibiu ; SC DPC SA


Primăria municipiului Sibiu

 

Primăria municipiului Sibiu ; SC Apă-Canal SA

2.

b) conservarea şi protecţia mediului

- întocmirea şi executarea programului lunar de lucrări pentru întreţinere zone verzi

- recoltarea arborilor rău conformaţi sau degradaţi , plantare arbori, arbuşti şi flori

- înfrumuseţarea parcurilor : Piaţa Unirii-Bulevard, Parcul Tineretului, Parc Terezian, Parcul B-dul. Coposu , intrările în municipiu. Termen : octombrie 2002

- reabilitare fântâni arteziene de la Dragoner şi str. Dealului. Termen : iulie 2002

- întocmire program de control privind respectarea prevederilor HCL nr.210/2001 şi a HCL nr. 19/2000 privind strategia de dezvoltare a zonelor verzi

Termen : permanent

Primăria municipiului Sibiu ; SC DPC SA

 


Primăria municipiului Sibiu ; SC DPC SA

Primăria municipiului Sibiu

Primăria municipiului Sibiu

3.

c) prevenirea depozitării accidentale de deşeuri

- întocmire program control zilnic al zonelor unde este posibilă depozitarea necontrolată a deşeurilor şi aplicarea HCL210/2001. Termen: mai 2002

- restricţionarea accesului auto în zonele identificate în care se depozitează frecvent deşeurile . Termen : permanent.

Primăria municipiului Sibiu

4.

d) sisteme moderne de colectare, depozitare , transport şi prelucrare a deşeurilor şi gunoaielor

- amenajare de platforme – pilot pentru colectarea selectivă a deşeurilor. Termen : iulie 2002.

- elaborarea documentaţiei pentru ecologizarea rampei de deşeuri Valea Remetea, măsuri pentru obţinerea de finanţări din fonduri externe. Termen : februarie 2003.

Primăria municipiului Sibiu

SC DPC SA

5.

e) respectarea prevederilor legale şi a documentaţiei de amenajarea teritoriului şi de urbanism, aprobate precum şi a normelor privind executarea construcţiilor

- program de control împreună cu Inspectoratul de Stat în Construcţii. Termen : mai 2002.

Primăria municipiului Sibiu

6.

f) curăţenia spaţiilor publice , îndepărtarea zăpezii şi a gheţii, colectarea şi depozitarea rezidurilor menajere şi stradale

- întocmirea şi realizarea programului de salubrizare a spaţiilor publice : Termen : permanent.

- întocmirea planului de îndepărtare a zăpezii şi gheţii şi organizarea comandamentului de iarnă. Termen : octombrie 2002.

 

- program de control în colaborare cu Inspectoratul pentru Protecţia Mediului, privind respectarea prevederilor HCL nr.210/2002. Termen : permanent

Primăria municipiului Sibiu ; SC DPC SA

Primăria municipiului Sibiu ; SC DPC SA, SC Apă-Canal SA, SC Energie termică SA, SC Tursib SA

Primăria municipiului Sibiu

7.

g) repararea şi întreţinerea străzilor, modernizarea drumurilor existente, curăţarea şi amenajarea şanţurilor

- întocmirea şi realizarea programului lunar de reparare şi întreţinere a străzilor cu informarea Consiliului Local. Termen : lunar

- realizarea modernizării str. Ştefan cel Mare . Termen : septembrie 2002.

- modernizarea B-dul. Mihai Viteazu. Termen : august 2003.

- elaborarea şi promovarea documentaţiei tehnico-economice pentru modernizarea străzilor şi executarea unor străzi noi ( cartier Tilişca, Reşiţa, Ştrand II). Termen : permanent.

Primăria municipiului Sibiu ; SC DPC SA

Primăria municipiului Sibiu ; SC DPC SA

Primăria municipiului Sibiu ; SC DPC SA

Primăria municipiului Sibiu

8.

h) finalizarea construcţiilor începute

- program de control privind respectarea termenelor de execuţie din Autorizaţiile de construcţie elaborate. Termen : mai 2002.

- identificarea de soluţii privind finalizarea construcţiilor de pe str. Emil Cioran cu destinaţie iniţial㠓Sediul Primăriei municipiului Sibiu”. Termen : decembrie 2002.

Primăria municipiului Sibiu


Primăria municipiului Sibiu

 

9.

i) întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente, repararea şi zugrăvirea permanentă a acestora

- executarea de lucrări de igienizare şi zugrăveli la Sediul Primăriei municipiului Sibiu. Termen : octombrie 2002.

- zugrăvire pasaje pietonale. Termen : mai 2002.

- punerea în aplicare a Programului comun de reabilitare a faţadelor din zona istorică în colaborare cu GTZ.Termen : permanent.

- întocmire program de control privind respectarea prevederilor HCL nr.210/2001 Termen : permanent

Primăria municipiului Sibiu

 

Primăria municipiului Sibiu

 

Primăria municipiului Sibiu

10.

j) organizarea de acţiuni ptr. salubrizarea localităţiilor.

- nivelare, sortare, transport deşeuri şi moloz din deponii neorganizate din punctele str. Topîrceanu – Cimitirului, str. Podului – Cema, ieşire Agnita, calea Şurii Mici zona C.F. A. Coandă ( Concefa ), str. Viitorului Bahluiului

T : mai 2002

- igienizarea Părău Trinchinbach, Valea Săpunului, Lacul Binder, staţiunea Păltiniş, Cimitirul Comunal,Grădina Zoologică, şi alte zone identificate şi pârâul Valea Şurii Mici – până la spitalul de Neuropsihiatrie.

Primăria municipiului Sibiu ; SC D.P.C.SA

 

 

Primăria municipiului Sibiu

11.

k) întreţinerea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, protecţie împotriva inundaţiilor

- reabilitare sisteme hidrotehnice pîrîu Trinkinbach prezentare aprobare S F şi indicatori tehnico-economice.

Termen : noiembrie 2002

- elaborare documentaţii ptr. şi execuţia în regim de urgenţă a consolidării digului principal din Grădina Zoologică.

Termen : decembrie 2002

Primăria municipiului Sibiu

 

SC D.P.C SA

12.

l) repararea, întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei

- execuţia lucrărilor aprobate ptr. 2002 la sursa de alimentare cu apă a municipiului Sibiu din sursa Sadu

Termen : noiembrie 2002

- executarea programului de contorizare a consumatorilor casnici de a

Termen : noiembrie 2002

- - întocmire program de control privind respectarea prevederilor HCL nr.40 şi 41/2000 privind aprobarea regulamentului de apă şi canalizare. Termen : mai 2002

APĂ-CANAL

 

APĂ-CANAL

 

 

Primăria municipiului Sibiu ; SC Apă-Canal SA

13.

m) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale

- întocmirea şi înaintarea formularelor şi documentelor aferente acestora în vederea obţinerii finanţării T.S.P.A.

Termen : mai 2002

- executarea lucrărilor prevăzute la staţia de epurare Păltiniş ptr. 2002

Termen : septembrie 2002

APĂ-CANAL

 

APĂ-CANAL

14.

n) buna organizare şi funcţionare a transportului în comun păstrarea curăţeniei şi aspectului corespunzător al vehiculelor întărirea ordinii şi disciplinei

- procurarea a 10 buc autobuze

Termen : iulie 2002

- program de măsuri ptr. păstrarea curăţeniei şi aspectului corespunzător al vehiculelor de transport în comun şi întărirea disciplinei condiţiilor auto ( respectarea orarului, mod de adresare, etc. ) precum şi respectarea prevederilor HCL nr.210/2001

Termen : mai 2002

Primăria municipiului Sibiu SC TURSIB SA

Primăria municipiului Sibiu

SC TURSIB SA

15.

o) respectarea strictă a normelor igienico-sanitare în pieţele agroalimentare în tîrguri şi oboare

- prezentarea unui program specific de măsuri privind respectarea normelor igienico-sanitare şi urmărirea permanentă a acestuia.

Termen : mai 2002

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR

16.

p) amenajarea parcurilor terenurilor de sport şi de joacă ptr. copii

- amenajare teren de sport Parc Tineretului teren de joacă ptr. copii Parc Tineretului, Peco Milea Parc Subarini

Termen : noiembrie 2002

Primăria municipiului Sibiu ;

SC D.P.C. SA

17.

r) păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în cinematografe, teatru, săli de sport, stadioane şi în celelalte unităţi de cultură şi sport în administrarea Consiliului Local

- plan de măsuri pentru păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare la Casa de Cultură a municipiului Sibiu, Teatrul Radu Stanca şi Stadionul municipal şi urmărirea permanentă a acestora.

Termen : iunie 2002

CASA DE CULTURĂ , TEATRU RADU STANCA SERV. PUBLIC DE ADM. A PATRIMONIU-LUI PUBLIC ŞI PRIVAT

18.

s) păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea în condiţiile legii a monumentelor de pe teritoriul municipiului Sibiu

- punerea în aplicare a măsurilor specifice de conservare reparare şi restaurare a monumentelor în conformitate cu ,, Program urban de acţiune 2001-2004 ”

Termen : permanent

- consolidare, restaurare a zidului cetăţii centura I-III în limita alocaţiilor bugetare aprobate

Termen : octombrie 2003

- finalizarea proiectelor de amenajare a zonei de rezervaţie arhitecturală

Termen : noiembrie 2002

Primăria municipiului Sibiu

 

Primăria municipiului Sibiu

 

Primăria municipiului Sibiu; SC Geiger România SA