Hotărârea nr. 60/2002

HOTÃRÂREA NR. 60 privind numirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism
02h60

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 60

privind numirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.04.2002,

Analizând raportul nr. 38875/11.04.2002, Întocmit de Serviciul urbanism si amenajarea teritoriului, prin care se propune constituirea comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism ,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art. 37 alin. 3 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.3 si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se numeste Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si de urbanism , organism consultativ cu atributii de avizare , expertiza tehnica si consultanta, ĂŽn urmatoarea componenta :

1. arh. Szabolcs Guttmann - Primaria MunicipiuluiSibiu - presedinte
2. arh. Viorel Cârstea - Consiliul Judetean Sibiu - membru
3. dr. Carmen Brezai - Dir. de Sanatate Publica - membru
4. ing. Sorin Giurgiu - Inspect. de Protectie a Mediului - membru
5. arh. Monica Neacsu - Dir. Jud.pt. cultura, culte si patrim. cultural national - membru
6. arh. Mircea Tibuleac - Ordinul Arhitectilor -filiala Sibiu - Vâlcea - membru
7.ing. Niculescu Mircea -Director Apa-Canal -membru
8.ing. Tuluc Elena -Director DPC -membru
9.ec.Marie Ioan -Director SC URBANA SA -membru
10.col. Tripon Aurel -Politia Rutiera a Municipiului Sibiu -membru
11. th. Elena Tulban - Primaria Municipiului Sibiu - secretar tehnic

Art.2. (a) Comisia numita la art. 1 avizeaza din punct de vedere tehnic documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism precum si studiile de fundamentare sau cercetarile prealabile

(b) La sedintele de avizare ale comisiei nu pot participa la luarea deciziei membrii care au calitatea de autor al documentatiilor - proiectelor, supuse avizarii.

Art.3. Membrii comisiei numire la art. 1 vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 25.04.2002

 

PREÂŞEDINTE
Stroie Ioan CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola