Hotărârea nr. 6/2002

HOTÃRÂREA NR. 6 privind aprobarea bugetului propriu si a listei de investitii pentru institutiile si serviciile publice subordonate Consiliului Local
02h6

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 6

privind aprobarea bugetului propriu si a listei de investitii pentru institutiile si serviciile publice subordonate Consiliului Local

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 31.01.2002,

Analizând rapoartele nr. 7903/24.01.2002 si nr. 2313/11.01.2002 prin care Directia economica propune aprobarea bugetului propriu si a listei de investitii pentru institutiile si serviciile publice subordonate Consiliului Local al municipiului Sibiu precum si utilizarea definitiva a fondului de rulment,

Având în vedere Legea bugetului de stat nr. 743/2001 si Hotarârea nr. 249/2001 a Consiliului Local al municipiului Sibiu ,

Vazând avizul comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu art.6. alin.2 pct.2 si ale art. 16 alin.1 din Legea nr. 189/1998 ,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Teatrului "Radu Stanca " Sibiu si lista de investitii, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Casei de Cultura a municipiului Sibiu si lista de investitii, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Complexului Baia Neptun si lista de investitii, conform anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Serviciului public administrare parcari si lista de investitii, conform anexei nr. 4 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Serviciului public de administrare a domeniului public si lista de investitii, conform anexei nr. 5 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

Art.6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Serviciului public Administratia Pietelor si lista de investitii , conform anexei nr. 6 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.7. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Serviciului public de cadastru , agricultura si disciplina în constructii si lista de investitii, conform anexei nr. 7 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.8. Se aproba lista obiectivelor de investitii , dotarile si alte cheltuieli cu finantare de la buget pentru anul 2002, conform anexei nr. 8 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.9. Se aproba defalcarea cheltuielilor pentru învatamântul preuniversitar de stat finantate din bugetul local pe urmatoarele forme de învatamânt:

a) învatamânt prescolar 46.693.161 mii lei
b) învatamânt primar si gimnazial 112.459.288 mii lei
c) învatamânt liceal 100.228.335 mii lei
d) învatamânt profesional 34.735.427 mii lei
e) învatamânt post liceal 45.892 mii lei

Art.10. Se aproba acoperirea definitiva a deficitului rezultat la finalul exercitiului bugetar al anului 2001 din fondul de rulment , în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 189/1998 si ale pct. - ului 4.7.1.2 lit. c 1 din Ord. M.F. nr. 2282/2001.

Art.11. Prevederile prezentei hotarâri completeaza Hotarârea nr. 249/2001 a Consiliului Local al municipiului Sibiu.

 

Adoptată în Sibiu , la data de 31.01.2002

 

PREŞEDINTE
Mircea Niculescu CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  PE ANUL 2002
pentru TEATRUL RADU STANCA

   

ANUAL

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

VENITURI PROPRII

 

 145,000

 36,250

36,250

36,250

36,250

SUBVENTII

 

9,000,000

5,500,000

1,870,000

815,000

815,000

TOTAL

 

9,145,000

5,536,250

1,906,250

851,250

851,250

             

Denumire indicator

Cod

ANUAL

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

Cheltuieli total

 

9,145,000

5,536,250

1,906,250

851,250

851,250

Cheltuieli curente

01

7,177,030

3,568,280

1,906,250

851,250

851,250

Cheltuieli de personal

02

6,328,874

3,038,230

1,741,950

774,347

774,347

Cheltuieli cu salariile

10

4,962,954

2,119,350

1,460,350

691,627

691,627

Salarii de baza

10,01

4,014,366

1,521,142

1,259,524

616,850

616,850

Salarii de merit

10.02

89,100

54,900

18,000

8,100

8,100

Indemnizatii de conducere

10.03

48,500

30,500

10,000

4,000

4,000

Spor de vechime

10.04

366,400

269,600

72,000

12,400

12,400

Spor conditii de munca

10.05.

2,970

1,830

600

270

270

Plati ore suplim.

10.06

0

0

0

0

0

Fond premii

10.07

36,762

22,692

7,440

3,315

3,315

Alte drepturi salariale

10.08

259,856

182,436

56,536

10,442

10,442

Salarii conventii civile

10.09

145,000

36,250

36,250

36,250

36,250

Chelt. asig. sociale

11

718,000

498,000

160,000

30,000

30,000

Chelt. somaj

12

138,700

89,300

26,000

11,700

11,700

Deplasari

13

162,420

106,380

31,600

12,220

12,220

Deplasari In tara

13.01

162,420

106,380

31,600

12,220

12,220

Chelt. fd. sanatate

14

346,800

225,200

64,000

28,800

28,800

Tichete masa

15

0

0

0

0

0

Chelt. mat si serv.

20

848,156

530,050

164,300

76,903

76,903

Chelt. Intret si gospodarie

24

376,400

239,600

72,000

32,400

32,400

Incalzit

24.01

118,900

77,100

22,000

9,900

9,900

Iluminat

24.02

59,400

36,600

12,000

5,400

5,400

Apa, Canal, Salubritate

24.03

19,800

12,200

4,000

1,800

1,800

Posta, Telefon

24.04

109,000

71,000

20,000

9,000

9,000

Furnituri birou

24.05

29,700

18,300

6,000

2,700

2,700

Materiale curatenie

24.06

19,800

12,200

4,000

1,800

1,800

Mat. prestari serv

24.07

19,800

12,200

4,000

1,800

1,800

Mat cu caracter funct

25

189,306

116,600

38,300

17,203

17,203

Obiecte de inventar

26

19,800

12,200

4,000

1,800

1,800

Alte ob. de inventar

26.03

19,800

12,200

4,000

1,800

1,800

Reparatii curente

27

247,500

152,500

50,000

22,500

22,500

Reparatii capitale

28

0

0

0

0

0

Carti si publicatii

29

15,150

9,150

 

3,000

3,000

Alte chelt.

30

0

0

0

0

0

Chelt. preg profes

30.01

0

0

0

0

0

Chelt. de protocol

30.02

0

0

0

0

0

Chelt. disp legale

30.07

0

0

0

0

0

Cheltde capital

70

1,967,970

1,967,970

0

0

0

Invest institutii publice

72

1,967,970

1,967,970

0

0

0

Lucrare sali repetitii                   500,000

Copertina                                  538,128

Aparatura sonorizare                 717,660

Dotari                                       212,182

TOTAL                                   1,967,970LISTA defalcarii pozitiei C “ Alte cheltuieli de investitii “ defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2002

pentru Casa de cultura a municipiului Sibiu

Nr. crt.

DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTITII

CANTITATE

VALOARE

CAPITOL

CI

Dotari independente – Total – din care :

 

80.000

70

1.

Calculator + imprimanta+ monitor

1

35.000

74

2.

Camera filmat

1

35.000

74

3.

Televizor

1

10.000

74BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2002
SERVICIUL ADMINISTRARE PARCARI

                                                                                         Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR COD ANUAL TRIM.    I TRIM.    II TRIM.    III TRIM.    IV
TOTAL VENITURI   1.600.000 535.000 345.000 345.000 375.000
SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL      900.000 225.000 225.000 225.000 225.000
VENITURI PROPRII      700.000 310.000 120.000 120.000 150.000
TOTAL CHELTUIELI(A+B+C)   1.600.000 535.000 345.000 345.000 375.000
CHELTUIELI CURENTE(A+B) 01 1.470.000 405.000 345.000 345.000 375.000
A.CHELTUIELI DE PERSONAL 02 1.100.000 290.000 260.000 260.000 290.000
Cheltuieli cu salariile 10    810.000 217.500 187.500 187.500 217.500
-salarii de baza 10.01    710.000 177.500 177.500 177.500 177.500
- prime 10.07    100.000   40.000   10.000   10.000   40.000
Cont.ptr.Asig.sociale de stat 11    188.976   47.244   47.244   47.244   47.244
Cheltuieli ptr.const.fd.ajutor social 12      40.500   10.125   10.125   10.125   10.125
Deplasari 13        3.824        956       956        956        956
- deplasari in tara 13.01        3.824        956       956        956        956
Chelt.ptr.const.fd.sanatate 14      56.700   14.175  14.175   14.175   14.175
B.CHELT.MATERIALE SI SERVICII 20    370.000 115.000  85.000   85.000   85.000
Chelt.ptr.intretinere si reparatii 24    284.000   71.000  71.000   71.000   71.000
-incalzit 24.01      10.000     2.500    2.500     2.500     2.500
-iluminat 24.02      10.000     2.500    2.500     2.500     2.500
-apa,canal,salubrizare 24.03      50.000   12.500  12.500   12.500   12.500
-posta,telefon,fax 24.04      89.500   22.375  22.375   22.375   22.375
-furnituri de birou 24.05      89.500   22.375  22.375   22.375   22.375
-materiale ptr.curatenie 24.06        5.000     1.250    1.250     1.250     1.250
-alte materiale si prestari servicii 24.07      30.000     7.500    7.500     7.500     7.500
Materiale si prestari servicii 25      30.000   30.000 ---------- --------- ---------
Ob.de inventar de mica valoare 26      20.000     5.000    5.000     5.000     5.000
- echipament 26.02        3.000        750       750        750        750
-ob.inventar mica valoare si scurta durata 26.03      17.000     4.250    4.250     4.250     4.250
Reparatii curente 27      10.000     2.500    2.500     2.500     2.500
Reparaţii capitale 28      10.000     2.500    2.500     2.500     2.500
Carti si publicatii 29      10.000     2.500    2.500     2.500     2.500
Alte cheltuieli 30        6.000     1.500    1.500     1.500     1.500
-Calificarea,perfecţionarea profesională 30.01        3.000        750       750        750        750
- alte cheltuieli legale 30.07        3.000        750       750        750        750
C.CHELTUIELI DE CAPITAL 70    130.000 130.000 -------- -------- --------
Investitii ale insitutiilor publice 74    130.000 130.000 --------- --------- ----------

 

LISTA INVESTITII ANUL 2002 
cu finantare integrala sau partiala de la bugetul local pentru Serviciul public Administrare Parcari

CAPITOLUL BUGETAR 63.02 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE

Mii lei

 

PREVEDERI 2002 :

   

Nr. Crt.

Denumirea  obiectivului de investitii
Acord M.F. si nr.act de aprobare

Valoarea   totala

Valoarea totala actualizata

Finantate din :

Cap.

PIF

Cheltuieli     totale

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituie potrivit legii

Total Alocatii bugetare

Din care :

De la bugetul local

Transf.  de la Bug.de stat

 

TOTAL,din care:

130.000

 

130.000

       

130.000

130.000

     

1.

Lucrari în continuare

                       

2.

Lucrari noi:

                       

3.

Dotari si alte cheltuieli de investitii :

130.000

 

130.000

       

130.000

130.000

     

DEFALCAREA POZITIEI C “ ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII”

Mii lei

NR.CRT.

DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTITII

BUCATI

VALOARE

1.

ACHIZITIE AUTOMATE PARCARE

5

100.000

3.

ACHIZITIE IMPRIMANTA A3

1

30.000

 

TOTAL :

 

130.000