Hotărârea nr. 59/2002

HOTĂRÂREA NR. 59 privind acordarea de personalitate juridica unor servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Art. 1, lit. c revocată de HCL NR. 214/2013)
02h59

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 59

privind acordarea de personalitate juridica unor servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de25.04.2002,

Analizând raportul nr. 30948/19.03.2002 prin care Directia Economica propune acordarea de personalitate juridica unor servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica,apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art. 24 lin.2 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale ,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. i si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se acorda personalitate juridica unor servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, dupa cum urmeaza :

a) Serviciului public de interes local pentru administrarea si exploatarea parcarilor din Municipiului Sibiu, ĂŽnfiintat prin H.C.L. nr. 95/2001
b) Serviciului public de interes local pentru administrarea domeniului public si privat al Municipiului Sibiu, ĂŽnfiintat prin H.C.L.nr. 161/2001
c) Centrului financiar - Crese , ĂŽnfiintat prin H.C.L. nr. 181/2001
d) Serviciului public de protectie si asistenta sociala, ĂŽnfiintat prin H.C.L. nr. 216/2001

Art.2. Serviciile publice nominalizate la art. 1 vor avea cont distinct la Trezoreria Municipiului Sibiu, ĂŽsi vor gestiona patrimoniul, iar conducatorii acestora au calitatea de ordonatori tertiari de credite

Art.3. Asistenta juridica si reprezentarea ĂŽn fata instantelor de judecata pentru serviciile publice mentionate la art.1 va fi asigurata de Serviciul juridic din cadrul Primariei Municipiului Sibiu.

Art.4. Prezenta hotarâre modifica În mod corespunzator H.C.L. nr. 95/2001, H.C.L. nr. 161/2001, H.C.L. nr. 181/2001 si H.C.L nr. 216/2001 .

Art.5. Primarul municipiului Sibiu si conducatorii serviciilor publice numite vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 25.04.2002

 

PREÂŞEDINTE
Stroie Ioan CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola