Hotărârea nr. 58/2002

HOTÃRÂREA NR. 58 privind modificarea statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
02h58

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 58

privind modificarea statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.04.2002,

Analizând raportul nr. 39589/12.04.2002 prin care Serviciul resurse umane propune modificarea statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu si stabilirea conditiilor pentru ocuparea functiei de sef serviciu Control Comercial,

Vazând avizul Comisiei pentru administrare publica locala, juridica,apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

Având În vedere Hotarârea nr. 29/2002 a Consiliului Local al municipiului Sibiu si adresa nr. 2606/25.02.2002 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

În conformitate cu prevederile art.9 alin.3 din H.G. nr. 1087/2001 privind organizarea concursurilor pentru ocuparea functiilor publice,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "e" si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se modifica statul de functii aprobat prin Hotarârea nr. 29/2002 a Consiliului Local al municipiului Sibiu pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, astfel :

a) se transforma postul de executie consilier A/I/2 care sta la baza functiei de sef serviciu Control comercial, ĂŽn post de inspector de specialitate A/III/2.

Art.2. Se stabilesc conditiile ĂŽn vederea ocuparii functiei vacante de sef serviciu Control Comercial , dupa cum urmeaza :

a) functionar public definitiv la nivelul A/III/2 sau ĂŽndeplineste conditiile de vechime ĂŽn specialitate corespunzatoare nivelului A/III/2;
b) studii superioare juridice sau economice;
c) cunostinte de operare pe calculator la nivel mediu;
d) aptitudini manageriale ;

Art.3. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 25.04.2002

 

PREÂŞEDINTE
Stroie Ioan CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola