Hotărârea nr. 57/2002

HOTÃRÂREA NR. 57 privind modificarea statului de functii al Serviciului public de Protectie si Asistenta Sociala
02h57

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 57

privind modificarea statului de functii al Serviciului public de Protectie si Asistenta Sociala

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de25.04.2002,

Analizând raportul nr. 38404/10.04.2002 prin care Serviciul public de Protectie si Asistenta Sociala propune transferarea postului de inspector de specialitate gr.II, (vacant) din cadrula Biroului Protectie si Asistenta Sociala în cadrul Biroului Resurse Umane, Juridic, Financiar, Contabil, Administrativ si transformarea lui în inspector tr.II (contabil),

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica,apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

Având în vedere Hotarârea nr.216/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

În conformitate cu dispozitiile art.55 si ale art.56 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. „e" si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se modifica statul de functii al Serviciului public de Protectie si Asistenta sociala aprobat prin hotarârea nr.216/2001 a Consiliului local al Municipiului Sibiu dupa cum urmeaza:

a) se transfera un post de inspector de specialitate gr.II (vacant) de la Biroului Protectie si Asistenta Sociala, la Biroul Resurse Umane, Juridic, Financiar, Contabil, Administrativ si transformarea lui în inspector tr.II (contabil),
b) se transforma postul de inspector de specialitate gr.II(vacant) în inspector de specialitate gr. III în cadrul Biroului protectie speciala
c) se transforma postul de inspector de specialitate gr.II(vacant) în inspector de specialitate gr. III în cadrul Biroului Resurse Umane, Juridic, Financiar, Contabil, Administrativ

Prin aceste modificari nu se depaseste fondul de salarii prevazut conform statului de functii aprobat pentru anul 2002.

Art.5. Primarul municipiului Sibiu si seful Serviciului public de protectie si asistenta sociala vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptată în Sibiu , la data de 25.04.2002

 

PREŞEDINTE
Stroie Ioan CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola