Hotărârea nr. 56/2002

HOTÃRÂREA NR. 56 privind exprimarea acordului pentru trecerea unui imobil-teren fara constructii din proprietatea privata a Statului si administrarea S.C. Agrimex S.A. Sura Mica, judetul Sibiu, în proprietatea privata a Municipiului Sibiu si administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
02h56

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 56

privind exprimarea acordului pentru trecerea unui imobil-teren fara constructii din proprietatea privata a Statului si administrarea S.C. Agrimex S.A. Sura Mica, judetul Sibiu, ĂŽn proprietatea privata a Municipiului Sibiu si administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu, ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.04.2002,

Analizând raportul nr.40922/2002 2002 Întocmit de Directia Administratie publica Locala prin care se propune abrogarea hotarârii nr. 141/2001 si exprimarea acordului Consiliului Local cu privire la trecerea unui imobil-teren fara constructii- din proprietatea privata a Statului si administrarea S.C. Agrimex Sura Mica, În proprietatea privata a Minicipiului Sibiu si administrarea Consiliului Local,

Vazând avizul Comisiei pentru administrare publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

Având În vedere adresa nr. 251/2002 Înregistrata la Primaria Municipiului Sibiu cu nr.14636/2002 a Oficiului Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie Sibiu,

În conformitate cu prevederile art.8 din legea nr.213/1998, ale art.60 din Legea nr. 24/2000

În temeiul prevederilor art.123 si 46 din legea nr.215/2001 privind administratia publica locala

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se exprima acordul cu privire la trecerea unui imobil-teren, fara constructii ( ĂŽnscris ĂŽn evidentele cadastrale ale municipiului Sibiu, respectiv parcela nr.202 ĂŽn suprafata de 56,72 ha si parcela nr. 218/1 cu o suprafata de 69,92 ha, ĂŽn total 126,64 ha din intravilanul municipiului Sibiu ) din proprietatea privata a Statului si administrarea S.C. Agrimex SA Sura Mica, judetul Sibiu, ĂŽn proprietatea privata a Municipiului Sibiu si administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art.2 La data adoptarii prezentei hotarâri se abroga Hotarârea nr.141/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art.3 Primarul municipiului Sibiu va duce la Îndeplinire prezenta Hotarâre.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 25.04.2002

 

PREÂŞEDINTE
Stroie Ioan CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola