Hotărârea nr. 55/2002

HOTÃRÂREA NR. 55 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii Lucrari tehnico-edilitare cartier Resita, Sibiu
02h55

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 55

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Lucrari tehnico-edilitare cartier Resita, Sibiu"

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu, în sedinta ordinara din data de 25.04.2002,

Analizând raportul nr. 32842/25.03.2002 întocmit de Directia Tehnica prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Lucrari tehnico-edilitare cartier Resita, Sibiu",

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului, al Comisiei de dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu prevederile art.16 alin.5 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale

În temeiul art.38 alin.2 lit. m si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii „Lucrari tehnico-edilitare cartier Resita, Sibiu", dupa cum urmeaza:

a) Indicatori tehnici:
Retele de apa: - Lungimea totala: 1.592 ml;
Retele de canalizare: - Lungimea totala: 3.329 ml;
Retele de gaz metan: Lungimea totala: 2.055 ml;
Amenajari exterioare:Suprafata totala: 37.680 mp.

b) Indicatori economici:
TOTAL: 55.394.300,00 mii lei,
din care: C+M: 47.655.600,00 mii lei.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptată în Sibiu , la data de 25.04.2002

 

PREŞEDINTE
Stroie Ioan CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola