Hotărârea nr. 54/2002

HOTÃRÂREA NR. 54 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii Reabilitarea scarilor Turnului, Piata Huet - str. Turnului, Sibiu
02h54

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 54

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Reabilitarea scarilor Turnului, Piata Huet - str. Turnului, Sibiu"

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu, în sedinta ordinara din data de 25.04.2002,

Analizând raportul nr.32884/25.03.2002 întocmit de Directia Tehnica prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici determinati conform studiului de fezabilitate, la obiectivul de investitii „Reabilitarea scarilor Turnului, Piata Huet - str. Turnului, Sibiu",

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului, al Comisiei de dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu prevederile art.16 alin.5 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale

În temeiul art.38 alin.2 lit. m si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii „Reabilitarea scarilor Turnului, Piata Huet - str. Turnului, Sibiu", dupa cum urmeaza:

a) Indicatori tehnici ai obiectivului de investitii „ Reabilitarea scarilor Turnului, Piata Huet-str. Turnului, Sibiu" :

Lungimea totala: 40,0 ml;
Aria construita: 167,70 mp;
Aria desfasurata: 179,70 mp.

b) Indicatori economici ai obiectivului de investitii „ Reabilitarea scarilor Turnului, Piata Huet-str. Turnului, Sibiu" :

TOTAL: 3.206.700,00 mii lei,
din care: C+M: 2.628.100,00 mii lei.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptată în Sibiu , la data de 25.04.2002

 

PREŞEDINTE
Stroie Ioan CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola