Hotărârea nr. 53/2002

HOTÃRÂREA NR. 53 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD Extindere si modernizare statia nr. 6 S.N.PETROM S.A.
02h53

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 53

privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD Extindere si modernizare statia nr. 6 S.N.PETROM S.A.

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.04.2002,

Analizând raportul nr. 33183/26.03.2002 prin care Serviciul urbanism propune aprobarea documentatiei de urbanism PUD Extindere si modernizare statia nr. 6 S.N. Petrom S.A ,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului si al Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica,realizarea lucrarilor publice protectia mediului Înconjurator,conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

Având În vedere Hotarârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu si Regulamentul local de urbanism,

În conformitate cu dispozitiile art. 25 si 56 alin.1 din Legea nr. 350/2001 si ale art. 2 alin.2 din Legea nr. 50/1991, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. f si k si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba documentatia de urbanism PUD Extindere si modernizare statia nr. 6 S.N. Petrom S.A. , str. I.L. Caragiale, conform proiect nr. 172/2002 ĂŽntocmit de S.C. Hubertus SRL Sibiu, cu conditia amenajarii, pe amplasamentul indicat de Serviciul urbanism, a unui spatiu verde echivalent cu cel ocupat, precum si refacerea aleilor, trotuarelor pietonale si asfaltarea strazii I.L. Caragiale.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 25.04.2002

 

PREÂŞEDINTE
Stroie Ioan CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola