Hotărârea nr. 52/2002

HOTĂRÂREA NR. 52 privind organizarea Complexului "Baia Neptun" ca serviciu public de interes local, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Modificată și completată prin HCL NR. 76/2002)
02h52

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 52

privind organizarea Complexului " Baia Neptun " ca serviciu public de interes local, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de25.04.2002,

Analizând raportul nr. 32130/21.03.2002, Întocmit de Directia Patrimoniu prin care se solicita organizarea Complexului "Baia Neptun " ca serviciu public de interes local sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu ,

Vazând avizul Comisiei pentru servicii publice si comert,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. i si ale 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. - Se aproba organizarea Complexului "Baia Neptun " ca serviciu public de interes local, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, Începând cu data de 1mai 2002.

Art.2. - Serviciul public " Complex Baia Neptun " va avea sediul ĂŽn Sibiu, str. Andrei Saguna nr.2.

Art.3. - Se aproba Regulamentul de functionare al serviciului public " Complex Baia Neptun" , conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre

Art.4. Patrimoniul serviciului public "Complex Baia Neptun" se constituie din bunuri mobile si imobile , conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.5. Se aproba organigrama si statul de functii pentru serviciul public "Complex Baia Neptun" conform anexelor nr. 3 si 4 care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru serviciul public "Complex Baia Neptun" conform anexei nr. 5 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.7. Primarul Municipiului Sibiu si conducatorul Complexului "Baia Neptun " vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 25.04.2002

 

PREÂŞEDINTE
Stroie Ioan CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola