Hotărârea nr. 51/2002

HOTÃRÂREA NR. 51 privind închirierea terenurilor cu destinatie temporar agricola, proprietatea Statului Român din intravilanul municipiului Sibiu
02h51

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 51

privind Închirierea terenurilor cu destinatie temporar agricola, proprietatea Statului Român din intravilanul municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.04.2002

Analizând referatul nr. 27437/09.03.2002 prin care Serviciul Patrimoniu propune Închirierea terenurilor cu destinatie temporar agricola, proprietatea Statului Român din intravilanul municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 14 si 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. "f" si ""g", ale art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba organizarea licitatiei publice, În vederea Închirierii terenurilor cu destinatie temporar agricola- cuprinse În anexele 1 lsi 2 la prezenta hotarâre - proprietatea Statului Român din intravilanul municipiului Sibiu.

Pretul de pornire la licitatie este de 2700 lei/mp/an care rezulta din pretul stabilit prin H.C.L. nr. 24/2000 indexat cu indicele de inflatie pe anii 2000 si 2001.

Art.2. Închirierea terenurilor se va face pentru anul 2002, pâna la data de 15.11.2002.

Art.3. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 25.04.2002

 

PREÂŞEDINTE
Stroie Ioan CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola

ANEXA NR.1 la HCL. NR.51/2002

Terenuri cu destinatie temporar agricola

1. Str. D.D. Rosca nr. 83 S= 576 mp
2. Str. Orzului nr. 16 S= 400 mp
3. Str. Aviatiei nr. 7 S= 650 mp
4. Str. Scurta nr. 7A S= 396 mp
5. Str. Seceratoarelor nr. 43 S= 556 mp
6. Str. Rotarilor nr. 27 S= 340 mp
7. Str. Viilor nr. 21A S= 730 mp
8. Str. Doinei fn lot 1 S= 120 mp
9. Str. Doinei fn lot 2 S= 120 mp
10. Str. Doinei fn lot 3 S= 120 mp
11. Str. Doinei fn lot 4 S= 120 mp
12. Str. Doinei fn lot 5 S= 120 mp
13. Str. Doinei fn lot 6 S= 120 mp
14. Str. Doinei fn lot 7 S= 120 mp
15. Str. Doinei fn lot 8 S= 120 mp
16. Str. Doinei fn lot 9 S= 120 mp
17. Str. Doinei fn lot 10 S= 120 mp
18. Str. Doinei fn lot 11 S= 120 mp
19. Str. Doinei fn lot 12 S= 120 mp
20. Str. Vulcan nr. 2 S= 91 mp
21. Str. Stefan cel Mare nr. 139 S= 100 mp
22. Str. Ceaikovski nr. 1A S= 1.072 mp
23. Str. Zidarilor fn S= 435 mp
24. Str. Rozmarinului fn S= 2500 mp
25. Str. Orzului fn lot 1-19, lot 27 S= 400mp/ lot
26. Str. Ovazului fn lot 20-25 S= 400 mp/lot
                                    lot 26 S= 200 mp


ANEXA NR.2 la HCL. NR.51/2002

Terenuri propuse spre ĂŽnchiriere cu destinatie agricola pentru anul 2002

1. Str. Zavoi nr. 78 - 1440 mp
2. Str. Zavoi nr. 56 - 1440 mp
3. Str. Zavoi nr. 32 - 1444 mp
4. Str. Zavoi nr. 34 - 1444 mp
5. Str. Zavoi nr. 39 - 1458 mp
6. Str. Zavoi nr. 50 - 927,20 mp
7. Str. Zavoi nr. 62 - 1425 mp
8. Str. Zavoi nr. 55 - 1466,40 mp
9. Str. Zavoi nr. 73 - 1259,60 mp
10. Str. Stavilarului nr. 6 - 1584 mp

PREÂŞEDINTE
Stroie Ioan CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola