Hotărârea nr. 50/2002

HOTÃRÂREA NR. 50 privind acceptarea preluarii pachetului de actiuni detinut de A.P.A.P.S. - sucursala regionala Brasov la societatea S.C. SALUBRIS S.A. de catre Consiliul Local al Municipiului Sibiu
02h50

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 50

privind acceptarea preluarii pachetului de actiuni detinut de A.P.A.P.S. - sucursala regionala Brasov la societatea S.C. SALUBRIS S.A. de catre Consiliul Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.04.2002,

Analizând raportul nr. 31882/21.03.2002 prin care se propune acceptarea preluarii pachetului de actiuni detinut de A.P.A.P.S. --sucursala regionala Brasov la societatea S.C. Salubris S.A. de catre Consiliul Local al Municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 21 alin.2 din Legea nr. 326/2001 ,

În temeiul art. 38 alin.2 lit. f, i si j precum si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se accepta preluarea pachetului de actiuni detinute de A.P.A.P.S. , Sucursala Regionala Centru Brasov , la S.C. "Salubris" S.A. Sibiu, reprezentând 15.464 actiuni, În valoare nominala de 25.000 lei/actiune , de catre Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 25.04.2002

 

PREÂŞEDINTE
Stroie Ioan CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola