Hotărârea nr. 49/2002

HOTĂRÂREA NR. 49 privind stabilirea unor masuri de organizare a activitatii de audit public intern în cadrul serviciilor publice si societatilor comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 141/2002 și HCL NR. 209/2003)
02h49

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 49

privind stabilirea unor masuri de organizare a activitatii de audit public intern ĂŽn cadrul serviciilor publice si societatilor comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de25.04.2002,

Analizând raportul nr. 28767/13.03.2002 prin care Biroul de audit public intern propune Înfiintarea unor posturi de auditor În cadrul serviciilor publice si societatilor comerciale aflate În subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

Având În vedere procesul - verbal de inspectie de audit Înregistrat cu nr. 5542/18.01.2002 si adresa nr. 626/29.01.2002 a Directiei Generale a Finantelor Publice,

În conformitate cu dispozitiile art.6,7,8 din O.G. nr. 119/1999, ale art. I pct.1 si 2 din O.G. nr. 72/2001 si pct.5 din partea a II - a din O.M.F. nr. 332/2000,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "e"si ale art. 46 din Legea nr. 215/2002 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1 Se aproba Înfiintarea unui numar de 6 posturi inspectori de specialitate, cu atributii privind auditul public intern , la serviciile publice aflate În subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, modificându-se corespunzator organigrama si statul de functii ale acestor servicii, dupa cum urmeaza:

a) Serviciul public de administrare a unitatilor de Învatamânt preuniversitar de stat
- 2 posturi inspector de specialitate gr.IA
- 2 posturi inspector de specialitate gr.I

b) Serviciul public de administrare a domeniului public si privat
- 1 post inspector de specialitate gr.I

c) Serviciul public de protectie si asistenta sociala -
1 post inspector de specialitate gr.I

Art.2. Se aproba Înfiintarea unui post de inspector de specialitate gr.I, cu atributii privind auditul public intern , la Casa de cultura a municipiului , modificându-se corespunzator organigrama si statul de functii.

Art.3. În cadrul fiecarei societati comerciale aflata sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, respectiv :S.C. Urbana S.A. , S.C. Apa- Canal S.A., S.C.Tursib S.A., S.C D.P.C S.A., S.C.Energie Termica S.A., se va înfiinta câte un post de auditor public intern.

Art.4. Directorii societatilor comerciale mentionate la art.3, conducatorii serviciilor publice mentionate la art.1 precum si directorul Casei de cultura a municipiului Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 25.04.2002

 

PREÂŞEDINTE
Stroie Ioan CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola