Hotărârea nr. 48/2002

HOTÃRÂREA NR. 48 privind trecerea în domeniul privat al Municipiului Sibiu a unor imobile proprietatea statului Român, situate în Sibiu, str. Viilor
02h48

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 48

privind trecerea În domeniul privat al Municipiului Sibiu a unor imobile proprietatea statului Român, situate În Sibiu, str. Viilor

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.04.2002,

Analizând raportul nr. 30971/2002 al Directiei patrimoniu privind trecerea În domeniul privat al Municipiului sibiu a unor imobile proprietatea statului Român, situate În Sibiu, str. Viilor

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr.18/1991, republicata si ale art. 10, alin.(2) din Legea nr. 213/1998,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.f si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1 Se aproba trecerea În domeniul privat al municipiului Sibiu a imobilelor situate În Sibiu, str. Viilor, cuprinse În anexa I, care face parte integranta din prezenta hotarâre, urmând ca destinatia acestora sa fie stabilita În urma aprobarii documentatiei de urbanism.

Art.2 Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 25.04.2002

 

PREÂŞEDINTE
Stroie Ioan CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola
ANEXA NR.1 la HCL.NR.48/2002

Nr.crt.

CF

TOP

SuprafaÞã- mp

Proprietar

1

1441 GuÂşteriĂža

2199/1,2271/1,2270/1

712,8

Statul Român

2

80 GuÂşteriĂža

2148,2147/2

2.509

Statul Român

3

223 GuÂşteriĂža

2149,2151

817

Statul Român

4

561 GuÂşteriĂža

2155,2156

792

Statul Român

5

1556 GuÂşteriĂža

2159,2161,2163

4.107

Statul Român

6

492 GuÂşteriĂža

2164

1137

Statul Român

7

621 GuÂşteriĂža Certificat nr. 186/1997

2183

730

Statul Român

8

115 GuÂşteriĂža

2166

633

Statul Român

9

1423 GuÂşteriĂža

2228

467,5

Statul Român

10

1427 GuÂşteriĂža

2229

607,5

Statul Român

11

1687 GuÂşteriĂža

2230

532,8

Statul Român

12

1988 GuÂşteriĂža

2231

881

Statul Român

13

795 GuÂşteriĂža

2279

1.062

Statul Român

14

616 GuÂşteriĂža

2280

471,6

Statul Român

15

615 GuÂşteriĂža

2281

338,4

Statul Român

16

997 GuÂşteriĂža

2282, 2284, 2285

2.340

Statul Român

17

1337 GuÂşteriĂža

2344

1.540,8

Statul Român

18

1417 GuÂşteriĂža

2251

482

Statul Român

19

1440 GuÂşteriĂža

2264

424

Statul Român

20

1219 GuÂşteriĂža

2263

698

Statul Român

21

1225/a GuÂşteriĂža

2261,2262

792

Statul Român

22

1209 GuÂşteriĂža

2260

947

Statul Român

23

458 GuÂşteriĂža

2256,2257,2258,2259

1.627

Statul Român

24

359 GuÂşteriĂža

2253,2288,2295

1.130

Statul Român

25

358 GuÂşteriĂža

2252

370

Statul Român

26

56 GuÂşteriĂža

2249/2

895

Statul Român